[અર્ગલા સ્તોત્રમ્] ᐈ Argala Stotram Lyrics In Gujarati With PDF

Argala stotram lyrics in Gujarati pdf with meaning, benefits and mp3 song

Argala Stotram Lyrics In Gujarati અસ્યશ્રી અર્ગળા સ્તોત્ર મંત્રસ્ય વિષ્ણુઃ ઋષિઃ। અનુષ્ટુપ્છંદઃ। શ્રી મહાલક્ષીર્દેવતા। મંત્રોદિતા દેવ્યોબીજં।નવાર્ણો મંત્ર શક્તિઃ। શ્રી સપ્તશતી મંત્રસ્તત્વં શ્રી જગદંદા પ્રીત્યર્થે સપ્તશતી પઠાં ગત્વેન જપે વિનિયોગઃ॥ ધ્યાનં ઓં બંધૂક કુસુમાભાસાં પંચમુંડાધિવાસિનીં।સ્ફુરચ્ચંદ્રકલારત્ન મુકુટાં મુંડમાલિનીં॥ત્રિનેત્રાં રક્ત વસનાં પીનોન્નત ઘટસ્તનીં।પુસ્તકં ચાક્ષમાલાં ચ વરં ચાભયકં ક્રમાત્॥દધતીં સંસ્મરેન્નિત્યમુત્તરામ્નાયમાનિતાં। અથવા યા ચંડી મધુકૈટભાદિ દૈત્યદળની યા માહિષોન્મૂલિનીયા ધૂમ્રેક્ષન ચંડમુંડમથની … Read more