[શિવાષ્ટકમ્] ᐈ Shivashtakam Stotram Lyrics In Gujarati With PDF

Shivashtakam Stotram/mantra lyrics in Gujarati with pdf and meaning

Shivashtakam Stotram Lyrics In Gujarati પ્રભું પ્રાણનાથં વિભું વિશ્વનાથં જગન્નાથ નાથં સદાનંદ ભાજાં |ભવદ્ભવ્ય ભૂતેશ્વરં ભૂતનાથં, શિવં શંકરં શંભુ મીશાનમીડે ‖ 1 ‖ ગળે રુંડમાલં તનૌ સર્પજાલં મહાકાલ કાલં ગણેશાદિ પાલં |જટાજૂટ ગંગોત્તરંગૈર્વિશાલં, શિવં શંકરં શંભુ મીશાનમીડે ‖ 2‖ મુદામાકરં મંડનં મંડયંતં મહા મંડલં ભસ્મ ભૂષાધરં તમ્ |અનાદિં હ્યપારં મહા મોહમારં, શિવં શંકરં શંભુ મીશાનમીડે … Read more