[પુરુષ સુક્તમ્] ᐈ Purusha Suktam Stotram Lyrics In Gujarati With PDF

Purusha Suktam Stotram lyrics in Gujarati with meaning, benefits, pdf and mp3 song

Purusha Suktam Stotram Lyrics In Gujarati ઓં તચ્ચં॒ યોરાવૃ॑ણીમહે । ગા॒તું ય॒જ્ઞાય॑ । ગા॒તું ય॒જ્ઞપ॑તયે । દૈવી᳚ સ્વ॒સ્તિર॑સ્તુ નઃ । સ્વ॒સ્તિર્માનુ॑ષેભ્યઃ । ઊ॒ર્ધ્વં જિ॑ગાતુ ભેષ॒જં । શં નો॑ અસ્તુ દ્વિ॒પદે᳚ । શં ચતુ॑ષ્પદે । ઓં શાંતિઃ॒ શાંતિઃ॒ શાંતિઃ॑ ॥ સ॒હસ્ર॑શીર્-ષા॒ પુરુ॑ષઃ । સ॒હ॒સ્રા॒ક્ષઃ સ॒હસ્ર॑પાત્ ।સ ભૂમિં॑ વિ॒શ્વતો॑ વૃ॒ત્વા । અત્ય॑તિષ્ઠદ્દશાંગુ॒લમ્ ॥ પુરુ॑ષ એ॒વેદગ્-મ્ સર્વમ્᳚ । … Read more