[పురుష సూక్తం] ᐈ Purusha Suktam Stotram Lyrics In Telugu With PDF

Purusha Suktam Stotram lyrics in telugu with meaning, benefits, pdf and mp3 song

Purusha Suktam Stotram Lyrics In Telugu ఓం తచ్చం॒ యోరావృ॑ణీమహే । గా॒తుం య॒జ్ఞాయ॑ । గా॒తుం య॒జ్ఞప॑తయే । దైవీ᳚ స్వ॒స్తిర॑స్తు నః । స్వ॒స్తిర్మాను॑షేభ్యః । ఊ॒ర్ధ్వం జి॑గాతు భేష॒జం । శం నో॑ అస్తు ద్వి॒పదే᳚ । శం చతు॑ష్పదే । ఓం శాంతిః॒ శాంతిః॒ శాంతిః॑ ॥ స॒హస్ర॑శీర్-షా॒ పురు॑షః । స॒హ॒స్రా॒క్షః స॒హస్ర॑పాత్ ।స భూమిం॑ వి॒శ్వతో॑ వృ॒త్వా । అత్య॑తిష్ఠద్దశాంగు॒లం ॥ పురు॑ష ఏ॒వేదగ్ం సర్వం᳚ । … Read more