[శివ అష్టోత్తర] ᐈ Shiva Ashtothram Sata Namawali Lyrics In Telugu With PDF

Shiva Ashtothram sata namawali lyrics in Telugu with pdf and meaning

Shiva Ashtothram 108 Namawali Lyrics In Telugu ఓం శివాయ నమఃఓం మహేశ్వరాయ నమఃఓం శంభవే నమఃఓం పినాకినే నమఃఓం శశిశేఖరాయ నమఃఓం వామదేవాయ నమఃఓం విరూపాక్షాయ నమఃఓం కపర్దినే నమఃఓం నీలలోహితాయ నమఃఓం శంకరాయ నమః (10)ఓం శూలపాణయే నమఃఓం ఖట్వాంగినే నమఃఓం విష్ణువల్లభాయ నమఃఓం శిపివిష్టాయ నమఃఓం అంబికానాథాయ నమఃఓం శ్రీకంఠాయ నమఃఓం భక్తవత్సలాయ నమఃఓం భవాయ నమఃఓం శర్వాయ నమఃఓం త్రిలోకేశాయ నమః (20)ఓం శితికంఠాయ నమఃఓం శివాప్రియాయ నమఃఓం ఉగ్రాయ … Read more

[சிவா அஷ்டோத்ரம்] ᐈ Shiva Ashtothram Namawali Lyrics In Tamil With PDF

Shiva Ashtothram sata namawali lyrics in Tamil with pdf and meaning

Shiva Ashtothram 108 Namawali Lyrics In Tamil ஓம் ஶிவாய நமஃஓம் மஹேஶ்வராய நமஃஓம் ஶம்ப4வே நமஃஓம் பிநாகிநே நமஃஓம் ஶஶிஶேக2ராய நமஃஓம் வாமதே3வாய நமஃஓம் விரூபாக்ஷாய நமஃஓம் கபர்தி3நே நமஃஓம் நீலலோஹிதாய நமஃஓம் ஶஂகராய நமஃ (1௦)ஓம் ஶூலபாணயே நமஃஓம் க2ட்வாங்கி3நே நமஃஓம் விஷ்ணுவல்லபா4ய நமஃஓம் ஶிபிவிஷ்டாய நமஃஓம் அம்பி3காநாதா2ய நமஃஓம் ஶ்ரீகண்டா2ய நமஃஓம் ப4க்தவத்ஸலாய நமஃஓம் ப4வாய நமஃஓம் ஶர்வாய நமஃஓம் த்ரிலோகேஶாய நமஃ (2௦)ஓம் ஶிதிகண்டா2ய நமஃஓம் ஶிவாப்ரியாய நமஃஓம் உக்3ராய … Read more

[ಶಿವ ಅಷ್ಟೋತ್ರಂ] ᐈ Shiva Ashtothram Sata Namawali Lyrics In Kannada With PDF

Shiva Ashtothram sata namawali lyrics in Kannada with pdf and meaning

Shiva Ashtothram 108 Namawali Lyrics In Kannada ಓಂ ಶಿವಾಯ ನಮಃಓಂ ಮಹೇಶ್ವರಾಯ ನಮಃಓಂ ಶಂಭವೇ ನಮಃಓಂ ಪಿನಾಕಿನೇ ನಮಃಓಂ ಶಶಿಶೇಖರಾಯ ನಮಃಓಂ ವಾಮದೇವಾಯ ನಮಃಓಂ ವಿರೂಪಾಕ್ಷಾಯ ನಮಃಓಂ ಕಪರ್ದಿನೇ ನಮಃಓಂ ನೀಲಲೋಹಿತಾಯ ನಮಃಓಂ ಶಂಕರಾಯ ನಮಃ (10)ಓಂ ಶೂಲಪಾಣಯೇ ನಮಃಓಂ ಖಟ್ವಾಂಗಿನೇ ನಮಃಓಂ ವಿಷ್ಣುವಲ್ಲಭಾಯ ನಮಃಓಂ ಶಿಪಿವಿಷ್ಟಾಯ ನಮಃಓಂ ಅಂಬಿಕಾನಾಥಾಯ ನಮಃಓಂ ಶ್ರೀಕಂಠಾಯ ನಮಃಓಂ ಭಕ್ತವತ್ಸಲಾಯ ನಮಃಓಂ ಭವಾಯ ನಮಃಓಂ ಶರ್ವಾಯ ನಮಃಓಂ ತ್ರಿಲೋಕೇಶಾಯ ನಮಃ (20)ಓಂ ಶಿತಿಕಂಠಾಯ ನಮಃಓಂ ಶಿವಾಪ್ರಿಯಾಯ ನಮಃಓಂ ಉಗ್ರಾಯ … Read more

[ശിവ അഷ്ടോത്രം] ᐈ Shiva Ashtothram Sata Namawali Lyrics In Malayalam With PDF

Shiva Ashtothram sata namawali lyrics in malayalam with pdf and meaning

Shiva Ashtothram 108 Namawali Lyrics In Malayalam ഓം ശിവായ നമഃഓം മഹേശ്വരായ നമഃഓം ശംഭവേ നമഃഓം പിനാകിനേ നമഃഓം ശശിശേഖരായ നമഃഓം വാമദേവായ നമഃഓം വിരൂപാക്ഷായ നമഃഓം കപര്ദിനേ നമഃഓം നീലലോഹിതായ നമഃഓം ശംകരായ നമഃ (10)ഓം ശൂലപാണയേ നമഃഓം ഖട്വാംഗിനേ നമഃഓം വിഷ്ണുവല്ലഭായ നമഃഓം ശിപിവിഷ്ടായ നമഃഓം അംബികാനാഥായ നമഃഓം ശ്രീകംഠായ നമഃഓം ഭക്തവത്സലായ നമഃഓം ഭവായ നമഃഓം ശര്വായ നമഃഓം ത്രിലോകേശായ നമഃ (20)ഓം ശിതികംഠായ നമഃഓം ശിവാപ്രിയായ നമഃഓം ഉഗ്രായ … Read more

[શિવ અષ્ટોત્તમ] ᐈ Shiva Ashtothram Namawali Lyrics In Gujarati With PDF

Shiva Ashtothram sata namawali lyrics in Gujarati with pdf and meaning

Shiva Ashtothram 108 Namawali Lyrics In Gujarati ઓં શિવાય નમઃઓં મહેશ્વરાય નમઃઓં શંભવે નમઃઓં પિનાકિને નમઃઓં શશિશેખરાય નમઃઓં વામદેવાય નમઃઓં વિરૂપાક્ષાય નમઃઓં કપર્દિને નમઃઓં નીલલોહિતાય નમઃઓં શંકરાય નમઃ (10)ઓં શૂલપાણયે નમઃઓં ખટ્વાંગિને નમઃઓં વિષ્ણુવલ્લભાય નમઃઓં શિપિવિષ્ટાય નમઃઓં અંબિકાનાથાય નમઃઓં શ્રીકંઠાય નમઃઓં ભક્તવત્સલાય નમઃઓં ભવાય નમઃઓં શર્વાય નમઃઓં ત્રિલોકેશાય નમઃ (20)ઓં શિતિકંઠાય નમઃઓં શિવાપ્રિયાય નમઃઓં ઉગ્રાય … Read more

[ଶିବ ଅଷ୍ଟୋତ୍ତରମ୍ |] ᐈ Shiva Ashtothram Sata Namawali Lyrics In Odia/Oriya With PDF

Shiva Ashtothram sata namawali lyrics in oriya/odia with pdf and meaning

Shiva Ashtothram 108 Namawali Lyrics In Odia/Oriya ଓଂ ଶିଵାଯ ନମଃଓଂ ମହେଶ୍ଵରାଯ ନମଃଓଂ ଶଂଭଵେ ନମଃଓଂ ପିନାକିନେ ନମଃଓଂ ଶଶିଶେଖରାଯ ନମଃଓଂ ଵାମଦେଵାଯ ନମଃଓଂ ଵିରୂପାକ୍ଷାଯ ନମଃଓଂ କପର୍ଦିନେ ନମଃଓଂ ନୀଲଲୋହିତାଯ ନମଃଓଂ ଶଂକରାଯ ନମଃ (10)ଓଂ ଶୂଲପାଣଯେ ନମଃଓଂ ଖଟ୍ଵାଂଗିନେ ନମଃଓଂ ଵିଷ୍ଣୁଵଲ୍ଲଭାଯ ନମଃଓଂ ଶିପିଵିଷ୍ଟାଯ ନମଃଓଂ ଅଂବିକାନାଥାଯ ନମଃଓଂ ଶ୍ରୀକଂଠାଯ ନମଃଓଂ ଭକ୍ତଵତ୍ସଲାଯ ନମଃଓଂ ଭଵାଯ ନମଃଓଂ ଶର୍ଵାଯ ନମଃଓଂ ତ୍ରିଲୋକେଶାଯ ନମଃ (20)ଓଂ ଶିତିକଂଠାଯ ନମଃଓଂ ଶିଵାପ୍ରିଯାଯ ନମଃଓଂ ଉଗ୍ରାଯ … Read more

[শিব অষ্টোথ্রম] ᐈ Shiva Ashtothram Sata Namawali Lyrics In Bengali With PDF

Shiva Ashtothram sata namawali lyrics in bengali with pdf and meaning

Shiva Ashtothram 108 Namawali Lyrics In Bengali ওং শিবায নমঃওং মহেশ্বরায নমঃওং শংভবে নমঃওং পিনাকিনে নমঃওং শশিশেখরায নমঃওং বামদেবায নমঃওং বিরূপাক্ষায নমঃওং কপর্দিনে নমঃওং নীললোহিতায নমঃওং শংকরায নমঃ (10)ওং শূলপাণযে নমঃওং খট্বাংগিনে নমঃওং বিষ্ণুবল্লভায নমঃওং শিপিবিষ্টায নমঃওং অংবিকানাথায নমঃওং শ্রীকংঠায নমঃওং ভক্তবত্সলায নমঃওং ভবায নমঃওং শর্বায নমঃওং ত্রিলোকেশায নমঃ (20)ওং শিতিকংঠায নমঃওং শিবাপ্রিযায নমঃওং উগ্রায … Read more

[Shiva Ashtothram] ᐈ Sata Namawali Lyrics In English With PDF

Shiva Ashtothram sata namawali lyrics in english with pdf and meaning

Shiva Ashtothram 108 Names Lyrics In English om shivaaya namahom maheshvaraaya namahom shambhave namahom pinaakine namahom shashishekharaaya namahom vaamadevaaya namahom viroopaakshhaaya namahom kapardine namahom neelalohitaaya namahom shamkaraaya namah (10)om shoolapaanaye namahom khatvaamgine namahom vishhnuvallabhaaya namahom shipivishhtaaya namahom ambikaanaathaaya namahom shreekamthaaya namahom bhaktavatsalaaya namahom bhavaaya namahom sharvaaya namahom trilokeshaaya namah (20)om shitikamthaaya namahom shivaapriyaaya namahom ugraaya … Read more

[शिव अष्टोत्तर] ᐈ Shiva Ashtothram Sata Namawali Lyrics In Hindi/Sanskrit With PDF

Shiva Ashtothram sata namawali lyrics in Hindi with pdf and meaning

Shiva Ashtothram Namawali Lyrics In Hindi/Sanskrit ॐ शिवाय नमःॐ महेश्वराय नमःॐ शम्भवे नमःॐ पिनाकिने नमःॐ शशिशेखराय नमःॐ वामदेवाय नमःॐ विरूपाक्षाय नमःॐ कपर्दिने नमःॐ नीललोहिताय नमःॐ शङ्कराय नमः (10)ॐ शूलपाणये नमःॐ खट्वाङ्गिने नमःॐ विष्णुवल्लभाय नमःॐ शिपिविष्टाय नमःॐ अम्बिकानाथाय नमःॐ श्रीकण्ठाय नमःॐ भक्तवत्सलाय नमःॐ भवाय नमःॐ शर्वाय नमःॐ त्रिलोकेशाय नमः (20)ॐ शितिकण्ठाय नमःॐ शिवाप्रियाय नमःॐ उग्राय नमःॐ … Read more