[దక్షిణామూర్తి స్తోత్రం] ᐈ Dakshinamurthy Stotram Lyrics In Telugu With PDF

Dakshinamurthy Stotram lyrics in telugu with meaning, benefits, pdf and mp3 song

Dakshinamurthy Stotram Lyrics In Telugu శాంతిపాఠః ఓం యో బ్రహ్మాణం విదధాతి పూర్వంయో వై వేదాంశ్చ ప్రహిణోతి తస్మై ।తంహదేవమాత్మ బుద్ధిప్రకాశంముముక్షుర్వై శరణమహం ప్రపద్యే ॥ ధ్యానం ఓం మౌనవ్యాఖ్యా ప్రకటితపరబ్రహ్మతత్వంయువానంవర్శిష్ఠాంతేవసదృషిగణైరావృతం బ్రహ్మనిష్ఠైః ।ఆచార్యేంద్రం కరకలిత చిన్ముద్రమానందమూర్తింస్వాత్మరామం ముదితవదనం దక్షిణామూర్తిమీడే ॥ వటవిటపిసమీపే భూమిభాగే నిషణ్ణంసకలమునిజనానాం జ్ఞానదాతారమారాత్ ।త్రిభువనగురుమీశం దక్షిణామూర్తిదేవంజననమరణదుఃఖచ్ఛేద దక్షం నమామి ॥ చిత్రం వటతరోర్మూలే వృద్ధాః శిష్యాః గురుర్యువా ।గురోస్తు మౌనవ్యాఖ్యానం శిష్యాస్తుచ్ఛిన్నసంశయాః ॥ ఓం నమః ప్రణవార్థాయ శుద్ధజ్ఞానైకమూర్తయే ।నిర్మలాయ ప్రశాంతాయ … Read more