[ஶிவாஷ்டகம்] ᐈ Shivashtakam Stotram Lyrics In Tamil With PDF

Shivashtakam Stotram/mantra lyrics in tamil with pdf and meaning

Shivashtakam Stotram Lyrics In Tamil ப்ரபு4ம் ப்ராணநாத2ம் விபு4ம் விஶ்வநாத2ம் ஜக3ந்நாத2 நாத2ம் ஸதா3நந்த3 பா4ஜாம் |ப4வத்3ப4வ்ய பூ4தேஶ்வரம் பூ4தநாத2ம், ஶிவம் ஶஂகரம் ஶம்பு4 மீஶாநமீடே3 ‖ 1 ‖ க3ல்தே3 ருண்ட3மாலம் தநௌ ஸர்பஜாலம் மஹாகால காலம் க3ணேஶாதி3 பாலம் |ஜடாஜூட க3ங்கோ3த்தரங்கை3ர்விஶாலம், ஶிவம் ஶஂகரம் ஶம்பு4 மீஶாநமீடே3 ‖ 2‖ முதா3மாகரம் மண்ட3நம் மண்ட3யந்தம் மஹா மண்ட3லம் ப4ஸ்ம பூ4ஷாத4ரம் தம் |அநாதி3ம் ஹ்யபாரம் மஹா மோஹமாரம், ஶிவம் ஶஂகரம் ஶம்பு4 மீஶாநமீடே3 ‖ 3 ‖ வடாதோ4 நிவாஸம் மஹாட்டாட்டஹாஸம் மஹாபாப நாஶம் ஸதா3 ஸுப்ரகாஶம் |கி3ரீஶம் க3ணேஶம் … Read more