[অর্গলা স্তোত্রম্] ᐈ Argala Stotram Lyrics In Bengali With PDF

Argala stotram lyrics in Bengali pdf with meaning, benefits and mp3 song

Jai Maa Durga to everyone who is here in the search for Argala Stotram Lyrics in Bengali. We would like to congrats you that finally found this stotra here on this website. Maa Durga is the creator of this universe, everything is by the grace of divine goddess Durga. And reading Argala stotram is the … Read more

[ଅର୍ଗଲା ସ୍ତୋତ୍ରମ୍] ᐈ Argala Stotram Lyrics In Odia/Oriya With PDF

Argala stotram lyrics in Odia, Oriya pdf with meaning, benefits and mp3 song

Jai Maa Durga to everyone who is reading this. And congrats you finally found Argala Stotram Lyrics in Oriya here. It this no coincidence you meant to do this here. Argala Stotram is the best way to worship the Divine goddess Durga. Devi Durga is known as the supreme power in this universe who created … Read more

[અર્ગલા સ્તોત્રમ્] ᐈ Argala Stotram Lyrics In Gujarati With PDF

Argala stotram lyrics in Gujarati pdf with meaning, benefits and mp3 song

Argala Stotram Lyrics In Gujarati અસ્યશ્રી અર્ગળા સ્તોત્ર મંત્રસ્ય વિષ્ણુઃ ઋષિઃ। અનુષ્ટુપ્છંદઃ। શ્રી મહાલક્ષીર્દેવતા। મંત્રોદિતા દેવ્યોબીજં।નવાર્ણો મંત્ર શક્તિઃ। શ્રી સપ્તશતી મંત્રસ્તત્વં શ્રી જગદંદા પ્રીત્યર્થે સપ્તશતી પઠાં ગત્વેન જપે વિનિયોગઃ॥ ધ્યાનં ઓં બંધૂક કુસુમાભાસાં પંચમુંડાધિવાસિનીં।સ્ફુરચ્ચંદ્રકલારત્ન મુકુટાં મુંડમાલિનીં॥ત્રિનેત્રાં રક્ત વસનાં પીનોન્નત ઘટસ્તનીં।પુસ્તકં ચાક્ષમાલાં ચ વરં ચાભયકં ક્રમાત્॥દધતીં સંસ્મરેન્નિત્યમુત્તરામ્નાયમાનિતાં। અથવા યા ચંડી મધુકૈટભાદિ દૈત્યદળની યા માહિષોન્મૂલિનીયા ધૂમ્રેક્ષન ચંડમુંડમથની … Read more

[അര്ഗലാ സ്തോത്രമ്] ᐈ Argala Stotram Lyrics In Malayalam With PDF

Argala stotram lyrics in malayalam pdf with meaning, benefits and mp3 song

Argala Stotram Lyrics In Malayalam അസ്യശ്രീ അര്ഗളാ സ്തോത്ര മംത്രസ്യ വിഷ്ണുഃ ഋഷിഃ। അനുഷ്ടുപ്ഛംദഃ। ശ്രീ മഹാലക്ഷീര്ദേവതാ। മംത്രോദിതാ ദേവ്യോബീജം।നവാര്ണോ മംത്ര ശക്തിഃ। ശ്രീ സപ്തശതീ മംത്രസ്തത്വം ശ്രീ ജഗദംദാ പ്രീത്യര്ഥേ സപ്തശതീ പഠാം ഗത്വേന ജപേ വിനിയോഗഃ॥ ധ്യാനം ഓം ബംധൂക കുസുമാഭാസാം പംചമുംഡാധിവാസിനീം।സ്ഫുരച്ചംദ്രകലാരത്ന മുകുടാം മുംഡമാലിനീം॥ത്രിനേത്രാം രക്ത വസനാം പീനോന്നത ഘടസ്തനീം।പുസ്തകം ചാക്ഷമാലാം ച വരം ചാഭയകം ക്രമാത്॥ദധതീം സംസ്മരേന്നിത്യമുത്തരാമ്നായമാനിതാം। അഥവാ യാ ചംഡീ മധുകൈടഭാദി ദൈത്യദളനീ യാ മാഹിഷോന്മൂലിനീയാ ധൂമ്രേക്ഷന ചംഡമുംഡമഥനീ … Read more

[ಅರ್ಗಲಾ ಸ್ತೋತ್ರಂ] ᐈ Argala Stotram Lyrics In Kannada With PDF

Argala stotram lyrics in Kannada pdf with meaning, benefits and mp3 song

Argala Stotram Lyrics In Kannada ಅಸ್ಯಶ್ರೀ ಅರ್ಗಳಾ ಸ್ತೋತ್ರ ಮಂತ್ರಸ್ಯ ವಿಷ್ಣುಃ ಋಷಿಃ। ಅನುಷ್ಟುಪ್ಛಂದಃ। ಶ್ರೀ ಮಹಾಲಕ್ಷೀರ್ದೇವತಾ। ಮಂತ್ರೋದಿತಾ ದೇವ್ಯೋಬೀಜಂ।ನವಾರ್ಣೋ ಮಂತ್ರ ಶಕ್ತಿಃ। ಶ್ರೀ ಸಪ್ತಶತೀ ಮಂತ್ರಸ್ತತ್ವಂ ಶ್ರೀ ಜಗದಂದಾ ಪ್ರೀತ್ಯರ್ಥೇ ಸಪ್ತಶತೀ ಪಠಾಂ ಗತ್ವೇನ ಜಪೇ ವಿನಿಯೋಗಃ॥ ಧ್ಯಾನಂ ಓಂ ಬಂಧೂಕ ಕುಸುಮಾಭಾಸಾಂ ಪಂಚಮುಂಡಾಧಿವಾಸಿನೀಂ।ಸ್ಫುರಚ್ಚಂದ್ರಕಲಾರತ್ನ ಮುಕುಟಾಂ ಮುಂಡಮಾಲಿನೀಂ॥ತ್ರಿನೇತ್ರಾಂ ರಕ್ತ ವಸನಾಂ ಪೀನೋನ್ನತ ಘಟಸ್ತನೀಂ।ಪುಸ್ತಕಂ ಚಾಕ್ಷಮಾಲಾಂ ಚ ವರಂ ಚಾಭಯಕಂ ಕ್ರಮಾತ್॥ದಧತೀಂ ಸಂಸ್ಮರೇನ್ನಿತ್ಯಮುತ್ತರಾಮ್ನಾಯಮಾನಿತಾಂ। ಅಥವಾ ಯಾ ಚಂಡೀ ಮಧುಕೈಟಭಾದಿ ದೈತ್ಯದಳನೀ ಯಾ ಮಾಹಿಷೋನ್ಮೂಲಿನೀಯಾ ಧೂಮ್ರೇಕ್ಷನ ಚಂಡಮುಂಡಮಥನೀ … Read more

[அர்க3லா ஸ்தோத்ரம்] ᐈ Argala Stotram Lyrics In Tamil With PDF

Argala stotram lyrics in Tamil pdf with meaning, benefits and mp3 song

Argala Stotram Lyrics In Tamil அஸ்யஶ்ரீ அர்க3ல்தா3 ஸ்தோத்ர மந்த்ரஸ்ய விஷ்ணு: ருஷி:। அநுஷ்டுப்ச2ந்த:3। ஶ்ரீ மஹாலக்ஷீர்தே3வதா। மந்த்ரோதி3தா தே3வ்யோபீ3ஜம்।நவார்ணோ மந்த்ர ஶக்தி:। ஶ்ரீ ஸப்தஶதீ மந்த்ரஸ்தத்வம் ஶ்ரீ ஜக3த3ந்தா3 ப்ரீத்யர்தே2 ஸப்தஶதீ படா2ம் க3த்வேந ஜபே விநியோக:3॥ த்4யாநம் ஓம் ப3ந்தூ4க குஸுமாபா4ஸாம் பஂசமுண்டா3தி4வாஸிநீம்।ஸ்பு2ரச்சந்த்3ரகலாரத்ந முகுடாம் முண்ட3மாலிநீம்॥த்ரிநேத்ராம் ரக்த வஸநாம் பீநோந்நத க4டஸ்தநீம்।புஸ்தகம் சாக்ஷமாலாம் ச வரம் சாப4யகம் க்ரமாத்॥த3த4தீம் ஸம்ஸ்மரேந்நித்யமுத்தராம்நாயமாநிதாம்। அத2வா யா சண்டீ3 மது4கைடபா4தி3 தை3த்யத3ல்த3நீ யா மாஹிஷோந்மூலிநீயா தூ4ம்ரேக்ஷந சண்ட3முண்ட3மத2நீ யா ரக்த பீ3ஜாஶநீ।ஶக்தி: ஶும்ப4நிஶும்ப4தை3த்யத3ல்த3நீ யா … Read more

[అర్గలా స్తోత్రం] ᐈ Argala Stotram Lyrics In Telugu With PDF

Argala stotram lyrics in Telugu pdf with meaning, benefits and mp3 song

Argala Stotram Lyrics In Telugu అస్యశ్రీ అర్గళా స్తోత్ర మంత్రస్య విష్ణుః ఋషిః। అనుష్టుప్ఛందః। శ్రీ మహాలక్షీర్దేవతా। మంత్రోదితా దేవ్యోబీజం।నవార్ణో మంత్ర శక్తిః। శ్రీ సప్తశతీ మంత్రస్తత్వం శ్రీ జగదందా ప్రీత్యర్థే సప్తశతీ పఠాం గత్వేన జపే వినియోగః॥ ధ్యానం ఓం బంధూక కుసుమాభాసాం పంచముండాధివాసినీం।స్ఫురచ్చంద్రకలారత్న ముకుటాం ముండమాలినీం॥త్రినేత్రాం రక్త వసనాం పీనోన్నత ఘటస్తనీం।పుస్తకం చాక్షమాలాం చ వరం చాభయకం క్రమాత్॥దధతీం సంస్మరేన్నిత్యముత్తరామ్నాయమానితాం। అథవా యా చండీ మధుకైటభాది దైత్యదళనీ యా మాహిషోన్మూలినీయా ధూమ్రేక్షన చండముండమథనీ … Read more

[अर्गला स्तोत्रम्] ᐈ Argala Stotram Lyrics In Hindi/Sanskrit With PDF

Argala stotram lyrics in Hindi pdf with meaning, benefits and mp3 song

Argala Stotram Lyrics In Hindi/Sanskrit अस्यश्री अर्गला स्तोत्र मन्त्रस्य विष्णुः ऋषिः। अनुष्टुप्छन्दः। श्री महालक्षीर्देवता। मन्त्रोदिता देव्योबीजं।नवार्णो मन्त्र शक्तिः। श्री सप्तशती मन्त्रस्तत्वं श्री जगदन्दा प्रीत्यर्थे सप्तशती पठां गत्वेन जपे विनियोगः॥ ध्यानं ॐ बन्धूक कुसुमाभासां पञ्चमुण्डाधिवासिनीं।स्फुरच्चन्द्रकलारत्न मुकुटां मुण्डमालिनीं॥त्रिनेत्रां रक्त वसनां पीनोन्नत घटस्तनीं।पुस्तकं चाक्षमालां च वरं चाभयकं क्रमात्॥दधतीं संस्मरेन्नित्यमुत्तराम्नायमानितां। अथवा या चण्डी मधुकैटभादि दैत्यदलनी या माहिषोन्मूलिनीया धूम्रेक्षन चण्डमुण्डमथनी … Read more

[Argala Stotram] ᐈ Lyrics In English With PDF

Argala stotram lyrics in English pdf with meaning, benefits and mp3 song

Argala Stotram Lyrics In English asyashree argalaa stotra mamtrasya vishhnuh RRishhih। anushhtupchamdah। shree mahaalakshheerdevataa। mamtroditaa devyobeejam।navaarno mamtra shaktih। shree saptashatee mamtrastatvam shree jagadamdaa preetyarthe saptashatee pathaam gatvena jape viniyogah॥ Dhyaanamom bandhooka kusumaabhaasaam pancamundaadhivaasineem।sphuraccandrakalaaratna mukutaam mundamaalineem॥trinetraam rakta vasanaam peenonnata ghatastaneem।pustakam caakshhamaalaam ca varam caabhayakam kramaat॥dadhateem samsmarennityamuttaraamnaayamaanitaam। Athavaa yaa candee madhukaitabhaadi daityadalanee yaa maahishhonmoolineeyaa dhoomrekshhana candamundamathanee yaa … Read more