[ஸௌந்த3ர்ய லஹரீ] ᐈ Soundarya Lahari Stotram Lyrics In Tamil With PDF

Soundarya Lahari lyrics in Tamil pdf with meaning, benefits and mp3 song.

Soundarya Lahari Stotram Lyrics In Tamil ப்ரத2ம பா4க:3 – ஆநந்த3 லஹரி பு4மௌஸ்க2லித பாதா3நாம் பூ4மிரேவா வலம்ப3நம் ।த்வயீ ஜாதா பராதா4நாம் த்வமேவ ஶரணம் ஶிவே ॥ ஶிவ: ஶக்த்யா யுக்தோ யதி3 ப4வதி ஶக்த: ப்ரப4விதும்ந சேதே3வம் தே3வோ ந க2லு குஶல: ஸ்பந்தி3துமபி।அதஸ்த்வாம் ஆராத்4யாம் ஹரி-ஹர-விரிந்சாதி3பி4 ரபிப்ரணந்தும் ஸ்தோதும் வா கத-2மக்ர்த புண்ய: ப்ரப4வதி॥ 1 ॥ தநீயாம்ஸும் பாம்ஸும் தவ சரண பஂகேருஹ-ப4வம்விரிஂசி: ஸஂசிந்வந் விரசயதி லோகா-நவிகலம் ।வஹத்யேநம் ஶௌரி: கத2மபி ஸஹஸ்ரேண ஶிரஸாம்ஹர: ஸஂக்ஷுத்3-யைநம் … Read more