[ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟೇಶ್ವರ ಅಷ್ಟೋತ್ತರ್] ᐈ Venkateswara Ashtothram ShataNamavali Lyrics In Kannada With PDF

Venkateswara Ashtothram Stotram lyrics in Kannada with meaning, benefits, pdf and mp3 song

Venkateswara Ashtothram ShataNamavali Stotram Lyrics In Kannada ಓಂ ಶ್ರೀ ವೇಂಕಟೇಶಾಯ ನಮಃಓಂ ಶ್ರೀನಿವಾಸಾಯ ನಮಃಓಂ ಲಕ್ಷ್ಮಿಪತಯೇ ನಮಃಓಂ ಅನಾನುಯಾಯ ನಮಃಓಂ ಅಮೃತಾಂಶನೇ ನಮಃಓಂ ಮಾಧವಾಯ ನಮಃಓಂ ಕೃಷ್ಣಾಯ ನಮಃಓಂ ಶ್ರೀಹರಯೇ ನಮಃಓಂ ಜ್ಞಾನಪಂಜರಾಯ ನಮಃಓಂ ಶ್ರೀವತ್ಸ ವಕ್ಷಸೇ ನಮಃಓಂ ಜಗದ್ವಂದ್ಯಾಯ ನಮಃಓಂ ಗೋವಿಂದಾಯ ನಮಃಓಂ ಶಾಶ್ವತಾಯ ನಮಃಓಂ ಪ್ರಭವೇ ನಮಃಓಂ ಶೇಶಾದ್ರಿನಿಲಾಯಾಯ ನಮಃಓಂ ದೇವಾಯ ನಮಃಓಂ ಕೇಶವಾಯ ನಮಃಓಂ ಮಧುಸೂದನಾಯ ನಮಃಓಂ ಅಮೃತಾಯ ನಮಃಓಂ ವಿಷ್ಣವೇ ನಮಃಓಂ ಅಚ್ಯುತಾಯ ನಮಃಓಂ ಪದ್ಮಿನೀಪ್ರಿಯಾಯ ನಮಃಓಂ ಸರ್ವೇಶಾಯ … Read more