[சிவா அஷ்டோத்ரம்] ᐈ Shiva Ashtothram Namawali Lyrics In Tamil With PDF

Shiva Ashtothram sata namawali lyrics in Tamil with pdf and meaning

Shiva Ashtothram 108 Namawali Lyrics In Tamil ஓம் ஶிவாய நமஃஓம் மஹேஶ்வராய நமஃஓம் ஶம்ப4வே நமஃஓம் பிநாகிநே நமஃஓம் ஶஶிஶேக2ராய நமஃஓம் வாமதே3வாய நமஃஓம் விரூபாக்ஷாய நமஃஓம் கபர்தி3நே நமஃஓம் நீலலோஹிதாய நமஃஓம் ஶஂகராய நமஃ (1௦)ஓம் ஶூலபாணயே நமஃஓம் க2ட்வாங்கி3நே நமஃஓம் விஷ்ணுவல்லபா4ய நமஃஓம் ஶிபிவிஷ்டாய நமஃஓம் அம்பி3காநாதா2ய நமஃஓம் ஶ்ரீகண்டா2ய நமஃஓம் ப4க்தவத்ஸலாய நமஃஓம் ப4வாய நமஃஓம் ஶர்வாய நமஃஓம் த்ரிலோகேஶாய நமஃ (2௦)ஓம் ஶிதிகண்டா2ய நமஃஓம் ஶிவாப்ரியாய நமஃஓம் உக்3ராய … Read more