[ಅರ್ಗಲಾ ಸ್ತೋತ್ರಂ] ᐈ Argala Stotram Lyrics In Kannada With PDF

Argala stotram lyrics in Kannada pdf with meaning, benefits and mp3 song

Argala Stotram Lyrics In Kannada ಅಸ್ಯಶ್ರೀ ಅರ್ಗಳಾ ಸ್ತೋತ್ರ ಮಂತ್ರಸ್ಯ ವಿಷ್ಣುಃ ಋಷಿಃ। ಅನುಷ್ಟುಪ್ಛಂದಃ। ಶ್ರೀ ಮಹಾಲಕ್ಷೀರ್ದೇವತಾ। ಮಂತ್ರೋದಿತಾ ದೇವ್ಯೋಬೀಜಂ।ನವಾರ್ಣೋ ಮಂತ್ರ ಶಕ್ತಿಃ। ಶ್ರೀ ಸಪ್ತಶತೀ ಮಂತ್ರಸ್ತತ್ವಂ ಶ್ರೀ ಜಗದಂದಾ ಪ್ರೀತ್ಯರ್ಥೇ ಸಪ್ತಶತೀ ಪಠಾಂ ಗತ್ವೇನ ಜಪೇ ವಿನಿಯೋಗಃ॥ ಧ್ಯಾನಂ ಓಂ ಬಂಧೂಕ ಕುಸುಮಾಭಾಸಾಂ ಪಂಚಮುಂಡಾಧಿವಾಸಿನೀಂ।ಸ್ಫುರಚ್ಚಂದ್ರಕಲಾರತ್ನ ಮುಕುಟಾಂ ಮುಂಡಮಾಲಿನೀಂ॥ತ್ರಿನೇತ್ರಾಂ ರಕ್ತ ವಸನಾಂ ಪೀನೋನ್ನತ ಘಟಸ್ತನೀಂ।ಪುಸ್ತಕಂ ಚಾಕ್ಷಮಾಲಾಂ ಚ ವರಂ ಚಾಭಯಕಂ ಕ್ರಮಾತ್॥ದಧತೀಂ ಸಂಸ್ಮರೇನ್ನಿತ್ಯಮುತ್ತರಾಮ್ನಾಯಮಾನಿತಾಂ। ಅಥವಾ ಯಾ ಚಂಡೀ ಮಧುಕೈಟಭಾದಿ ದೈತ್ಯದಳನೀ ಯಾ ಮಾಹಿಷೋನ್ಮೂಲಿನೀಯಾ ಧೂಮ್ರೇಕ್ಷನ ಚಂಡಮುಂಡಮಥನೀ … Read more