[ಸಾಯಿ ಬಾಬಾ ಅಷ್ಟೋತ್ತರ] ᐈ Sai Baba Ashtothram Lyrics In Kannada With PDF

Sai Baba Ashtothram lyrics in Kannada with meaning, benefits, pdf and mp3 song

Sai Baba Ashtothram Lyrics In Hindi/Sanskrit ಓಂ ಸಾಯಿನಾಥಾಯ ನಮಃಓಂ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ನಾರಾಯಣಾಯ ನಮಃಓಂ ಶ್ರೀ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಮಾರುತ್ಯಾದಿ ರೂಪಾಯ ನಮಃಓಂ ಶೇಷಶಾಯಿನೇ ನಮಃಓಂ ಗೋದಾವರೀತಟ ಶಿರಡೀ ವಾಸಿನೇ ನಮಃಓಂ ಭಕ್ತ ಹೃದಾಲಯಾಯ ನಮಃಓಂ ಸರ್ವಹೃದ್ವಾಸಿನೇ ನಮಃಓಂ ಭೂತಾವಾಸಾಯ ನಮಃಓಂ ಭೂತ ಭವಿಷ್ಯದ್ಭಾವವರ್ಜತಾಯ ನಮಃಓಂ ಕಾಲಾತೀ ತಾಯ ನಮಃ ॥ 10 ॥ಓಂ ಕಾಲಾಯ ನಮಃಓಂ ಕಾಲಕಾಲಾಯ ನಮಃಓಂ ಕಾಲ ದರ್ಪದಮನಾಯ ನಮಃಓಂ ಮೃತ್ಯುಂಜಯಾಯ ನಮಃಓಂ ಅಮರ್ತ್ಯಾಯ ನಮಃಓಂ ಮರ್ತ್ಯಾಭಯ ಪ್ರದಾಯ ನಮಃಓಂ ಜೀವಾಧಾರಾಯ ನಮಃಓಂ … Read more