[ಶ್ರೀರಾಮ್ ರಕ್ಷಾ ಸ್ತೋತ್ರಂ] ᐈ Rama Raksha Stotram Lyrics In Kannada With PDF

Rama Raksha Stotram lyrics in Kannada with pdf and meaning

Rama Raksha Stotram Lyrics In Kannada ಓಂ ಅಸ್ಯ ಶ್ರೀ ರಾಮರಕ್ಷಾ ಸ್ತೋತ್ರಮಂತ್ರಸ್ಯಬುಧಕೌಶಿಕ ಋಷಿಃಶ್ರೀ ಸೀತಾರಾಮ ಚಂದ್ರೋದೇವತಾಅನುಷ್ಟುಪ್ ಛಂದಃಸೀತಾ ಶಕ್ತಿಃಶ್ರೀಮದ್ ಹನುಮಾನ್ ಕೀಲಕಂಶ್ರೀರಾಮಚಂದ್ರ ಪ್ರೀತ್ಯರ್ಥೇ ರಾಮರಕ್ಷಾ ಸ್ತೋತ್ರಜಪೇ ವಿನಿಯೋಗಃ ‖ ಧ್ಯಾನ ಧ್ಯಾಯೇದಾಜಾನುಬಾಹುಂ ಧೃತಶರ ಧನುಷಂ ಬದ್ಧ ಪದ್ಮಾಸನಸ್ಥಂಪೀತಂ ವಾಸೋವಸಾನಂ ನವಕಮಲ ದಳಸ್ಪರ್ಥಿ ನೇತ್ರಂ ಪ್ರಸನ್ನಂ |ವಾಮಾಂಕಾರೂಢ ಸೀತಾಮುಖ ಕಮಲಮಿಲಲ್ಲೋಚನಂ ನೀರದಾಭಂನಾನಾಲಂಕಾರ ದೀಪ್ತಂ ದಧತಮುರು ಜಟಾಮಂಡಲಂ ರಾಮಚಂದ್ರಂ ‖ ಸ್ತೋತ್ರ ಚರಿತಂ ರಘುನಾಥಸ್ಯ ಶತಕೋಟಿ ಪ್ರವಿಸ್ತರಂ |ಏಕೈಕಮಕ್ಷರಂ ಪುಂಸಾಂ ಮಹಾಪಾತಕ ನಾಶನಂ ‖ 1 ‖ … Read more