[സായിബാബ അഷ്ടോത്തർ] ᐈ Sai Baba Ashtothram Lyrics In Malayalam With PDF

Sai Baba Ashtothram lyrics in Malayalam with meaning, benefits, pdf and mp3 song

Sai Baba Ashtothram Lyrics In Malayalam ഓം സായിനാഥായ നമഃഓം ലക്ഷ്മീ നാരായണായ നമഃഓം ശ്രീ രാമകൃഷ്ണ മാരുത്യാദി രൂപായ നമഃഓം ശേഷശായിനേ നമഃഓം ഗോദാവരീതട ശിരഡീ വാസിനേ നമഃഓം ഭക്ത ഹൃദാലയായ നമഃഓം സര്വഹൃദ്വാസിനേ നമഃഓം ഭൂതാവാസായ നമഃഓം ഭൂത ഭവിഷ്യദ്ഭാവവര്ജതായ നമഃഓം കാലാതീ തായ നമഃ ॥ 10 ॥ഓം കാലായ നമഃഓം കാലകാലായ നമഃഓം കാല ദര്പദമനായ നമഃഓം മൃത്യുംജയായ നമഃഓം അമര്ത്യായ നമഃഓം മര്ത്യാഭയ പ്രദായ നമഃഓം ജീവാധാരായ നമഃഓം … Read more