[સુબ્રહ્મણ્ય અષ્ટકમ્] ᐈ Subramanya Ashtakam Stotram Lyrics In Gujarati With PDF

Subramanya Ashtakam Lyrics in Gujarati with PDF and meaning

(સુબ્રહ્મણ્ય અષ્ટકમ્) Subramanya Ashtakam Stotram Lyrics In Gujarati હે સ્વામિનાથ કરુણાકર દીનબંધો,શ્રીપાર્વતીશમુખપંકજ પદ્મબંધો |શ્રીશાદિદેવગણપૂજિતપાદપદ્મ,વલ્લીસનાથ મમ દેહિ કરાવલંબમ્ ‖ 1 ‖ દેવાદિદેવનુત દેવગણાધિનાથ,દેવેંદ્રવંદ્ય મૃદુપંકજમંજુપાદ |દેવર્ષિનારદમુનીંદ્રસુગીતકીર્તે,વલ્લીસનાથ મમ દેહિ કરાવલંબમ્ ‖ 2 ‖ નિત્યાન્નદાન નિરતાખિલ રોગહારિન્,તસ્માત્પ્રદાન પરિપૂરિતભક્તકામ |શૃત્યાગમપ્રણવવાચ્યનિજસ્વરૂપ,વલ્લીસનાથ મમ દેહિ કરાવલંબમ્ ‖ 3 ‖ ક્રૌંચાસુરેંદ્ર પરિખંડન શક્તિશૂલ,પાશાદિશસ્ત્રપરિમંડિતદિવ્યપાણે |શ્રીકુંડલીશ ધૃતતુંડ શિખીંદ્રવાહ,વલ્લીસનાથ મમ દેહિ કરાવલંબમ્ ‖ 4 ‖ દેવાદિદેવ રથમંડલ … Read more