[സുബ്രഹ്മണ്യ അഷ്ടകം] ᐈ Subramanya Ashtakam Stotram Lyrics In Malayalam With PDF

Subramanya Ashtakam Lyrics in malayalam with PDF and meaning

(സുബ്രഹ്മണ്യ അഷ്ടകം) Subramanya Ashtakam Stotram Lyrics In Malayalam ഹേ സ്വാമിനാഥ കരുണാകര ദീനബംധോ,ശ്രീപാര്വതീശമുഖപംകജ പദ്മബംധോ |ശ്രീശാദിദേവഗണപൂജിതപാദപദ്മ,വല്ലീസനാഥ മമ ദേഹി കരാവലംബമ് ‖ 1 ‖ ദേവാദിദേവനുത ദേവഗണാധിനാഥ,ദേവേംദ്രവംദ്യ മൃദുപംകജമംജുപാദ |ദേവര്ഷിനാരദമുനീംദ്രസുഗീതകീര്തേ,വല്ലീസനാഥ മമ ദേഹി കരാവലംബമ് ‖ 2 ‖ നിത്യാന്നദാന നിരതാഖില രോഗഹാരിന്,തസ്മാത്പ്രദാന പരിപൂരിതഭക്തകാമ |ശൃത്യാഗമപ്രണവവാച്യനിജസ്വരൂപ,വല്ലീസനാഥ മമ ദേഹി കരാവലംബമ് ‖ 3 ‖ ക്രൌംചാസുരേംദ്ര പരിഖംഡന ശക്തിശൂല,പാശാദിശസ്ത്രപരിമംഡിതദിവ്യപാണേ |ശ്രീകുംഡലീശ ധൃതതുംഡ ശിഖീംദ്രവാഹ,വല്ലീസനാഥ മമ ദേഹി കരാവലംബമ് ‖ 4 ‖ ദേവാദിദേവ രഥമംഡല … Read more