[శివ అష్టోత్తర] ᐈ Shiva Ashtothram Sata Namawali Lyrics In Telugu With PDF

Shiva Ashtothram sata namawali lyrics in Telugu with pdf and meaning

Shiva Ashtothram 108 Namawali Lyrics In Telugu ఓం శివాయ నమఃఓం మహేశ్వరాయ నమఃఓం శంభవే నమఃఓం పినాకినే నమఃఓం శశిశేఖరాయ నమఃఓం వామదేవాయ నమఃఓం విరూపాక్షాయ నమఃఓం కపర్దినే నమఃఓం నీలలోహితాయ నమఃఓం శంకరాయ నమః (10)ఓం శూలపాణయే నమఃఓం ఖట్వాంగినే నమఃఓం విష్ణువల్లభాయ నమఃఓం శిపివిష్టాయ నమఃఓం అంబికానాథాయ నమఃఓం శ్రీకంఠాయ నమఃఓం భక్తవత్సలాయ నమఃఓం భవాయ నమఃఓం శర్వాయ నమఃఓం త్రిలోకేశాయ నమః (20)ఓం శితికంఠాయ నమఃఓం శివాప్రియాయ నమఃఓం ఉగ్రాయ … Read more