[ಶಿವ ಅಷ್ಟೋತ್ರಂ] ᐈ Shiva Ashtothram Sata Namawali Lyrics In Kannada With PDF

Shiva Ashtothram sata namawali lyrics in Kannada with pdf and meaning

Shiva Ashtothram 108 Namawali Lyrics In Kannada ಓಂ ಶಿವಾಯ ನಮಃಓಂ ಮಹೇಶ್ವರಾಯ ನಮಃಓಂ ಶಂಭವೇ ನಮಃಓಂ ಪಿನಾಕಿನೇ ನಮಃಓಂ ಶಶಿಶೇಖರಾಯ ನಮಃಓಂ ವಾಮದೇವಾಯ ನಮಃಓಂ ವಿರೂಪಾಕ್ಷಾಯ ನಮಃಓಂ ಕಪರ್ದಿನೇ ನಮಃಓಂ ನೀಲಲೋಹಿತಾಯ ನಮಃಓಂ ಶಂಕರಾಯ ನಮಃ (10)ಓಂ ಶೂಲಪಾಣಯೇ ನಮಃಓಂ ಖಟ್ವಾಂಗಿನೇ ನಮಃಓಂ ವಿಷ್ಣುವಲ್ಲಭಾಯ ನಮಃಓಂ ಶಿಪಿವಿಷ್ಟಾಯ ನಮಃಓಂ ಅಂಬಿಕಾನಾಥಾಯ ನಮಃಓಂ ಶ್ರೀಕಂಠಾಯ ನಮಃಓಂ ಭಕ್ತವತ್ಸಲಾಯ ನಮಃಓಂ ಭವಾಯ ನಮಃಓಂ ಶರ್ವಾಯ ನಮಃಓಂ ತ್ರಿಲೋಕೇಶಾಯ ನಮಃ (20)ಓಂ ಶಿತಿಕಂಠಾಯ ನಮಃಓಂ ಶಿವಾಪ್ರಿಯಾಯ ನಮಃಓಂ ಉಗ್ರಾಯ … Read more