[ସୁବ୍ରମଣ୍ୟମ ଅଷ୍ଟକମ୍ |] ᐈ Subramanya Ashtakam Stotram Lyrics In Oriya/Odia With PDF

Subramanya Ashtakam Lyrics in oriya with PDF and meaning

(ସୁବ୍ରମଣ୍ୟମ ଅଷ୍ଟକମ୍ |) Subramanya Ashtakam Stotram Lyrics In Oriya ହେ ସ୍ଵାମିନାଥ କରୁଣାକର ଦୀନବଂଧୋ,ଶ୍ରୀପାର୍ଵତୀଶମୁଖପଂକଜ ପଦ୍ମବଂଧୋ |ଶ୍ରୀଶାଦିଦେଵଗଣପୂଜିତପାଦପଦ୍ମ,ଵଲ୍ଲୀସନାଥ ମମ ଦେହି କରାଵଲଂବମ୍ ‖ 1 ‖ ଦେଵାଦିଦେଵନୁତ ଦେଵଗଣାଧିନାଥ,ଦେଵେଂଦ୍ରଵଂଦ୍ଯ ମୃଦୁପଂକଜମଂଜୁପାଦ |ଦେଵର୍ଷିନାରଦମୁନୀଂଦ୍ରସୁଗୀତକୀର୍ତେ,ଵଲ୍ଲୀସନାଥ ମମ ଦେହି କରାଵଲଂବମ୍ ‖ 2 ‖ ନିତ୍ଯାନ୍ନଦାନ ନିରତାଖିଲ ରୋଗହାରିନ୍,ତସ୍ମାତ୍ପ୍ରଦାନ ପରିପୂରିତଭକ୍ତକାମ |ଶୃତ୍ଯାଗମପ୍ରଣଵଵାଚ୍ଯନିଜସ୍ଵରୂପ,ଵଲ୍ଲୀସନାଥ ମମ ଦେହି କରାଵଲଂବମ୍ ‖ 3 ‖ କ୍ରୌଂଚାସୁରେଂଦ୍ର ପରିଖଂଡନ ଶକ୍ତିଶୂଲ,ପାଶାଦିଶସ୍ତ୍ରପରିମଂଡିତଦିଵ୍ଯପାଣେ |ଶ୍ରୀକୁଂଡଲୀଶ ଧୃତତୁଂଡ ଶିଖୀଂଦ୍ରଵାହ,ଵଲ୍ଲୀସନାଥ ମମ ଦେହି କରାଵଲଂବମ୍ ‖ 4 ‖ ଦେଵାଦିଦେଵ … Read more