[ദുര്ഗാ സൂക്തമ്] ᐈ Durga Suktam Stotram Lyrics In Malayalam With PDF

Durga suktam lyrics in Malayalam pdf with meaning, benefits and mp3 song

Durga Suktam Stotram Lyrics In Malayalam ഓം ॥ ജാ॒തവേ॑ദസേ സുനവാമ॒ സോമ॑ മരാതീയ॒തോ നിദ॑ഹാതി॒ വേദഃ॑ ।സ നഃ॑ പര്-ഷ॒ദതി॑ ദു॒ര്ഗാണി॒ വിശ്വാ॑ നാ॒വേവ॒ സിംധും॑ ദുരി॒താഽത്യ॒ഗ്നിഃ ॥ താമ॒ഗ്നിവ॑ര്ണാം തപ॑സാ ജ്വലം॒തീം വൈ॑രോച॒നീം ക॑ര്മഫ॒ലേഷു॒ ജുഷ്ടാ᳚മ് ।ദു॒ര്ഗാം ദേ॒വീഗ്മ് ശര॑ണമ॒ഹം പ്രപ॑ദ്യേ സു॒തര॑സി തരസേ॑ നമഃ॑ ॥ അഗ്നേ॒ ത്വം പാ॑രയാ॒ നവ്യോ॑ അ॒സ്മാംഥ്-സ്വ॒സ്തിഭി॒രതി॑ ദു॒ര്ഗാണി॒ വിശ്വാ᳚ ।പൂശ്ച॑ പൃ॒ഥ്വീ ബ॑ഹു॒ലാ ന॑ ഉ॒ര്വീ ഭവാ॑ തോ॒കായ॒ തന॑യായ॒ ശംയോഃ ॥ വിശ്വാ॑നി … Read more