[தட்சிணாமூர்த்தி] ᐈ Dakshinamurthy Stotram Lyrics In Tamil With PDF

Dakshinamurthy Stotram lyrics in tamil with meaning, benefits, pdf and mp3 song

Dakshinamurthy Stotram Lyrics In Tamil ஶாந்திபாட:2 ஓம் யோ ப்3ரஹ்மாணம் வித3தா4தி பூர்வம்யோ வை வேதா3ம்ஶ்ச ப்ரஹிணோதி தஸ்மை ।தம்ஹதே3வமாத்ம பு3த்3தி4ப்ரகாஶம்முமுக்ஷுர்வை ஶரணமஹம் ப்ரபத்3யே ॥ த்4யாநம் ஓம் மௌநவ்யாக்2யா ப்ரகடிதபரப்3ரஹ்மதத்வம்யுவாநம்வர்ஶிஷ்டா2ந்தேவஸத்3ருஷிக3ணைராவ்ருதம் ப்3ரஹ்மநிஷ்டை2: ।ஆசார்யேந்த்3ரம் கரகலித சிந்முத்3ரமாநந்த3மூர்திம்ஸ்வாத்மராமம் முதி3தவத3நம் த3க்ஷிணாமூர்திமீடே3 ॥ வடவிடபிஸமீபே பூ4மிபா4கே3 நிஷண்ணம்ஸகலமுநிஜநாநாம் ஜ்ஞாநதா3தாரமாராத் ।த்ரிபு4வநகு3ருமீஶம் த3க்ஷிணாமூர்திதே3வம்ஜநநமரணது3:க2ச்சே2த3 த3க்ஷம் நமாமி ॥ சித்ரம் வடதரோர்மூலே வ்ருத்3தா4: ஶிஷ்யா: கு3ருர்யுவா ।கு3ரோஸ்து மௌநவ்யாக்2யாநம் ஶிஷ்யாஸ்துச்சி2ந்நஸம்ஶயா: ॥ ஓம் நம: ப்ரணவார்தா2ய ஶுத்3தஜ4்ஞாநைகமூர்தயே ।நிர்மலாய ப்ரஶாந்தாய த3க்ஷிணாமூர்தயே நம: ॥ … Read more