[శివాష్టకం] ᐈ Shivashtakam Stotram Lyrics In Telugu With PDF

Shivashtakam Stotram/mantra lyrics in telugu with pdf and meaning

Shivashtakam Stotram/Mantra Lyrics In Telugu ప్రభుం ప్రాణనాథం విభుం విశ్వనాథం జగన్నాథ నాథం సదానంద భాజాం |భవద్భవ్య భూతేశ్వరం భూతనాథం, శివం శంకరం శంభు మీశానమీడే ‖ 1 ‖ గళే రుండమాలం తనౌ సర్పజాలం మహాకాల కాలం గణేశాది పాలం |జటాజూట గంగోత్తరంగైర్విశాలం, శివం శంకరం శంభు మీశానమీడే ‖ 2‖ ముదామాకరం మండనం మండయంతం మహా మండలం భస్మ భూషాధరం తం |అనాదిం హ్యపారం మహా మోహమారం, శివం శంకరం శంభు మీశానమీడే … Read more

[ஶிவாஷ்டகம்] ᐈ Shivashtakam Stotram Lyrics In Tamil With PDF

Shivashtakam Stotram/mantra lyrics in tamil with pdf and meaning

Shivashtakam Stotram Lyrics In Tamil ப்ரபு4ம் ப்ராணநாத2ம் விபு4ம் விஶ்வநாத2ம் ஜக3ந்நாத2 நாத2ம் ஸதா3நந்த3 பா4ஜாம் |ப4வத்3ப4வ்ய பூ4தேஶ்வரம் பூ4தநாத2ம், ஶிவம் ஶஂகரம் ஶம்பு4 மீஶாநமீடே3 ‖ 1 ‖ க3ல்தே3 ருண்ட3மாலம் தநௌ ஸர்பஜாலம் மஹாகால காலம் க3ணேஶாதி3 பாலம் |ஜடாஜூட க3ங்கோ3த்தரங்கை3ர்விஶாலம், ஶிவம் ஶஂகரம் ஶம்பு4 மீஶாநமீடே3 ‖ 2‖ முதா3மாகரம் மண்ட3நம் மண்ட3யந்தம் மஹா மண்ட3லம் ப4ஸ்ம பூ4ஷாத4ரம் தம் |அநாதி3ம் ஹ்யபாரம் மஹா மோஹமாரம், ஶிவம் ஶஂகரம் ஶம்பு4 மீஶாநமீடே3 ‖ 3 ‖ வடாதோ4 நிவாஸம் மஹாட்டாட்டஹாஸம் மஹாபாப நாஶம் ஸதா3 ஸுப்ரகாஶம் |கி3ரீஶம் க3ணேஶம் … Read more

[ശിവാഷ്ടകമ്] ᐈ Shivashtakam Stotram Lyrics In Malayalam With PDF

Shivashtakam Stotram/mantra lyrics in Malayalam with pdf and meaning

Shivashtakam Stotram/Mantra Lyrics In Malayalam പ്രഭും പ്രാണനാഥം വിഭും വിശ്വനാഥം ജഗന്നാഥ നാഥം സദാനംദ ഭാജാം |ഭവദ്ഭവ്യ ഭൂതേശ്വരം ഭൂതനാഥം, ശിവം ശംകരം ശംഭു മീശാനമീഡേ ‖ 1 ‖ ഗളേ രുംഡമാലം തനൌ സര്പജാലം മഹാകാല കാലം ഗണേശാദി പാലം |ജടാജൂട ഗംഗോത്തരംഗൈര്വിശാലം, ശിവം ശംകരം ശംഭു മീശാനമീഡേ ‖ 2‖ മുദാമാകരം മംഡനം മംഡയംതം മഹാ മംഡലം ഭസ്മ ഭൂഷാധരം തമ് |അനാദിം ഹ്യപാരം മഹാ മോഹമാരം, ശിവം ശംകരം ശംഭു മീശാനമീഡേ … Read more

[ಶಿವಾಷ್ಟಕಂ] ᐈ Shivashtakam Stotram Lyrics In Kannada With PDF

Shivashtakam Stotram/mantra lyrics in Kannada with pdf and meaning

Shivashtakam Stotram Lyrics In Kannada ಪ್ರಭುಂ ಪ್ರಾಣನಾಥಂ ವಿಭುಂ ವಿಶ್ವನಾಥಂ ಜಗನ್ನಾಥ ನಾಥಂ ಸದಾನಂದ ಭಾಜಾಂ |ಭವದ್ಭವ್ಯ ಭೂತೇಶ್ವರಂ ಭೂತನಾಥಂ, ಶಿವಂ ಶಂಕರಂ ಶಂಭು ಮೀಶಾನಮೀಡೇ ‖ 1 ‖ ಗಳೇ ರುಂಡಮಾಲಂ ತನೌ ಸರ್ಪಜಾಲಂ ಮಹಾಕಾಲ ಕಾಲಂ ಗಣೇಶಾದಿ ಪಾಲಂ |ಜಟಾಜೂಟ ಗಂಗೋತ್ತರಂಗೈರ್ವಿಶಾಲಂ, ಶಿವಂ ಶಂಕರಂ ಶಂಭು ಮೀಶಾನಮೀಡೇ ‖ 2‖ ಮುದಾಮಾಕರಂ ಮಂಡನಂ ಮಂಡಯಂತಂ ಮಹಾ ಮಂಡಲಂ ಭಸ್ಮ ಭೂಷಾಧರಂ ತಂ |ಅನಾದಿಂ ಹ್ಯಪಾರಂ ಮಹಾ ಮೋಹಮಾರಂ, ಶಿವಂ ಶಂಕರಂ ಶಂಭು ಮೀಶಾನಮೀಡೇ … Read more

[શિવાષ્ટકમ્] ᐈ Shivashtakam Stotram Lyrics In Gujarati With PDF

Shivashtakam Stotram/mantra lyrics in Gujarati with pdf and meaning

Shivashtakam Stotram Lyrics In Gujarati પ્રભું પ્રાણનાથં વિભું વિશ્વનાથં જગન્નાથ નાથં સદાનંદ ભાજાં |ભવદ્ભવ્ય ભૂતેશ્વરં ભૂતનાથં, શિવં શંકરં શંભુ મીશાનમીડે ‖ 1 ‖ ગળે રુંડમાલં તનૌ સર્પજાલં મહાકાલ કાલં ગણેશાદિ પાલં |જટાજૂટ ગંગોત્તરંગૈર્વિશાલં, શિવં શંકરં શંભુ મીશાનમીડે ‖ 2‖ મુદામાકરં મંડનં મંડયંતં મહા મંડલં ભસ્મ ભૂષાધરં તમ્ |અનાદિં હ્યપારં મહા મોહમારં, શિવં શંકરં શંભુ મીશાનમીડે … Read more

[ଶିଵାଷ୍ଟକମ୍] ᐈ Shivashtakam Stotram Lyrics In Oriya With PDF

Shivashtakam Stotram/mantra lyrics in Oriya with pdf and meaning

Shivashtakam Stotram/Mantra Lyrics In Oriya/Odia ପ୍ରଭୁଂ ପ୍ରାଣନାଥଂ ଵିଭୁଂ ଵିଶ୍ଵନାଥଂ ଜଗନ୍ନାଥ ନାଥଂ ସଦାନଂଦ ଭାଜାଂ |ଭଵଦ୍ଭଵ୍ଯ ଭୂତେଶ୍ଵରଂ ଭୂତନାଥଂ, ଶିଵଂ ଶଂକରଂ ଶଂଭୁ ମୀଶାନମୀଡେ ‖ 1 ‖ ଗଳେ ରୁଂଡମାଲଂ ତନୌ ସର୍ପଜାଲଂ ମହାକାଲ କାଲଂ ଗଣେଶାଦି ପାଲଂ |ଜଟାଜୂଟ ଗଂଗୋତ୍ତରଂଗୈର୍ଵିଶାଲଂ, ଶିଵଂ ଶଂକରଂ ଶଂଭୁ ମୀଶାନମୀଡେ ‖ 2‖ ମୁଦାମାକରଂ ମଂଡନଂ ମଂଡଯଂତଂ ମହା ମଂଡଲଂ ଭସ୍ମ ଭୂଷାଧରଂ ତମ୍ |ଅନାଦିଂ ହ୍ଯପାରଂ ମହା ମୋହମାରଂ, ଶିଵଂ ଶଂକରଂ ଶଂଭୁ ମୀଶାନମୀଡେ … Read more

[শিবাষ্টকম্] ᐈ Shivashtakam Stotram Lyrics In Bengali With PDF

Shivashtakam Stotram/mantra lyrics in bengali with pdf and meaning

Shivashtakam Stotram Lyrics In Bengali প্রভুং প্রাণনাথং বিভুং বিশ্বনাথং জগন্নাথ নাথং সদানংদ ভাজাং |ভবদ্ভব্য ভূতেশ্বরং ভূতনাথং, শিবং শংকরং শংভু মীশানমীডে ‖ 1 ‖ গ঳ে রুংডমালং তনৌ সর্পজালং মহাকাল কালং গণেশাদি পালং |জটাজূট গংগোত্তরংগৈর্বিশালং, শিবং শংকরং শংভু মীশানমীডে ‖ 2‖ মুদামাকরং মংডনং মংডযংতং মহা মংডলং ভস্ম ভূষাধরং তম্ |অনাদিং হ্যপারং মহা মোহমারং, শিবং শংকরং শংভু মীশানমীডে … Read more

[Shivashtakam] ᐈ Stotram Lyrics In English With PDF

Shivashtakam Stotram/mantra lyrics in english with pdf and meaning

Shivashtakam Stotram Lyrics In English prabhum praananaatham vibhum vishvanaatham jagannaatha naatham sadaanamda bhaajaam |bhavadbhavya bhooteshvaram bhootanaatham, shivam shamkaram shambhu meeshaanameede ‖ 1 ‖ gale rumdamaalam tanau sarpajaalam mahaakaala kaalam ganeshaadi paalam |jataajoota gamgottaramgairvishaalam, shivam shamkaram shambhu meeshaanameede ‖ 2‖ mudaamaakaram mamdanam mamdayamtam mahaa mamdalam bhasma bhooshhaadharam tam |anaadim hyapaaram mahaa mohamaaram, shivam shamkaram shambhu meeshaanameede … Read more

[शिवाष्टकम्] ᐈ Shivashtakam Stotram Lyrics In Hindi With PDF

Shivashtakam Stotram/mantra lyrics in Hindi with pdf and meaning

Shivashtakam Stotram Lyrics In Hindi प्रभुं प्राणनाथं विभुं विश्वनाथं जगन्नाथ नाथं सदानन्द भाजां |भवद्भव्य भूतेश्वरं भूतनाथं, शिवं शङ्करं शम्भु मीशानमीडे ‖ 1 ‖ गले रुण्डमालं तनौ सर्पजालं महाकाल कालं गणेशादि पालं |जटाजूट गङ्गोत्तरङ्गैर्विशालं, शिवं शङ्करं शम्भु मीशानमीडे ‖ 2‖ मुदामाकरं मण्डनं मण्डयन्तं महा मण्डलं भस्म भूषाधरं तम् |अनादिं ह्यपारं महा मोहमारं, शिवं शङ्करं शम्भु मीशानमीडे … Read more