[ശിവ അഷ്ടോത്രം] ᐈ Shiva Ashtothram Sata Namawali Lyrics In Malayalam With PDF

Shiva Ashtothram sata namawali lyrics in malayalam with pdf and meaning

Shiva Ashtothram 108 Namawali Lyrics In Malayalam ഓം ശിവായ നമഃഓം മഹേശ്വരായ നമഃഓം ശംഭവേ നമഃഓം പിനാകിനേ നമഃഓം ശശിശേഖരായ നമഃഓം വാമദേവായ നമഃഓം വിരൂപാക്ഷായ നമഃഓം കപര്ദിനേ നമഃഓം നീലലോഹിതായ നമഃഓം ശംകരായ നമഃ (10)ഓം ശൂലപാണയേ നമഃഓം ഖട്വാംഗിനേ നമഃഓം വിഷ്ണുവല്ലഭായ നമഃഓം ശിപിവിഷ്ടായ നമഃഓം അംബികാനാഥായ നമഃഓം ശ്രീകംഠായ നമഃഓം ഭക്തവത്സലായ നമഃഓം ഭവായ നമഃഓം ശര്വായ നമഃഓം ത്രിലോകേശായ നമഃ (20)ഓം ശിതികംഠായ നമഃഓം ശിവാപ്രിയായ നമഃഓം ഉഗ്രായ … Read more