[ನವಗ್ರಹ ಸ್ತೋತ್ರಂ] ᐈ Navagraha Stotram Lyrics In Kannada With PDF

Navagraha Stotram/mantra lyrics in Kannada with pdf and meaning

Navagraha Stotram Lyrics In Kannada ನವಗ್ರಹ ಧ್ಯಾನ ಶ್ಲೋಕಂ ಆದಿತ್ಯಾಯ ಚ ಸೋಮಾಯ ಮಂಗಳಾಯ ಬುಧಾಯ ಚ |ಗುರು ಶುಕ್ರ ಶನಿಭ್ಯಶ್ಚ ರಾಹವೇ ಕೇತವೇ ನಮಃ ‖ ರವಿಃ ಜಪಾಕುಸುಮ ಸಂಕಾಶಂ ಕಾಶ್ಯಪೇಯಂ ಮಹಾದ್ಯುತಿಂ |ತಮೋಽರಿಂ ಸರ್ವ ಪಾಪಘಂ ಪ್ರಣತೋಸ್ಮಿ ದಿವಾಕರಂ ‖ ಚಂದ್ರಃ ದಥಿಶಂಖ ತುಷಾರಾಭಂ ಕ್ಷೀರಾರ್ಣವ ಸಮುದ್ಭವಂ (ಕ್ಷೀರೋದಾರ್ಣವ ಸಂಭವಂ) |ನಮಾಮಿ ಶಶಿನಂ ಸೋಮಂ ಶಂಭೋ-ರ್ಮಕುಟ ಭೂಷಣಂ ‖ ಕುಜಃ ಧರಣೀ ಗರ್ಭ ಸಂಭೂತಂ ವಿದ್ಯುತ್ಕಾಂತಿ ಸಮಪ್ರಭಂ |ಕುಮಾರಂ ಶಕ್ತಿಹಸ್ತಂ ತಂ ಮಂಗಳಂ … Read more