[గణేశ అష్టోత్తర శత నామావళి] ᐈ Ganesha Ashtottara Shata Namavali Lyrics In Telugu With PDF

Ganesh Ashtottara Shata Namavalinlyrics in telugu with pdf, benefits and meaning.

(గణేశ అష్టోత్తర శత నామావళి) Ganesha Ashtottara Shata Namavali Lyrics In Telugu ఓం గజాననాయ నమఃఓం గణాధ్యక్షాయ నమఃఓం విఘ్నారాజాయ నమఃఓం వినాయకాయ నమఃఓం ద్త్వెమాతురాయ నమఃఓం ద్విముఖాయ నమఃఓం ప్రముఖాయ నమఃఓం సుముఖాయ నమఃఓం కృతినే నమఃఓం సుప్రదీపాయ నమః (10) ఓం సుఖనిధయే నమఃఓం సురాధ్యక్షాయ నమఃఓం సురారిఘ్నాయ నమఃఓం మహాగణపతయే నమఃఓం మాన్యాయ నమఃఓం మహాకాలాయ నమఃఓం మహాబలాయ నమఃఓం హేరంబాయ నమఃఓం లంబజఠరాయ నమఃఓం హ్రస్వగ్రీవాయ నమః (20) … Read more