[ദുര്ഗാ സൂക്തമ്] ᐈ Durga Suktam Stotram Lyrics In Malayalam With PDF

Durga suktam lyrics in Malayalam pdf with meaning, benefits and mp3 song

Durga Suktam Stotram Lyrics In Malayalam ഓം ॥ ജാ॒തവേ॑ദസേ സുനവാമ॒ സോമ॑ മരാതീയ॒തോ നിദ॑ഹാതി॒ വേദഃ॑ ।സ നഃ॑ പര്-ഷ॒ദതി॑ ദു॒ര്ഗാണി॒ വിശ്വാ॑ നാ॒വേവ॒ സിംധും॑ ദുരി॒താഽത്യ॒ഗ്നിഃ ॥ താമ॒ഗ്നിവ॑ര്ണാം തപ॑സാ ജ്വലം॒തീം വൈ॑രോച॒നീം ക॑ര്മഫ॒ലേഷു॒ ജുഷ്ടാ᳚മ് ।ദു॒ര്ഗാം ദേ॒വീഗ്മ് ശര॑ണമ॒ഹം പ്രപ॑ദ്യേ സു॒തര॑സി തരസേ॑ നമഃ॑ ॥ അഗ്നേ॒ ത്വം പാ॑രയാ॒ നവ്യോ॑ അ॒സ്മാംഥ്-സ്വ॒സ്തിഭി॒രതി॑ ദു॒ര്ഗാണി॒ വിശ്വാ᳚ ।പൂശ്ച॑ പൃ॒ഥ്വീ ബ॑ഹു॒ലാ ന॑ ഉ॒ര്വീ ഭവാ॑ തോ॒കായ॒ തന॑യായ॒ ശംയോഃ ॥ വിശ്വാ॑നി … Read more

[দুর্গা সূক্তম্] ᐈ Durga Suktam Stotram Lyrics In Bengali With PDF

Durga suktam lyrics in Bengali pdf with meaning, benefits and mp3 song

Durga Suktam Stotram Lyrics In Bengali ওং ॥ জা॒তবে॑দসে সুনবাম॒ সোম॑ মরাতীয॒তো নিদ॑হাতি॒ বেদঃ॑ ।স নঃ॑ পর্-ষ॒দতি॑ দু॒র্গাণি॒ বিশ্বা॑ না॒বেব॒ সিংধুং॑ দুরি॒তাঽত্য॒গ্নিঃ ॥ তাম॒গ্নিব॑র্ণাং তপ॑সা জ্বলং॒তীং বৈ॑রোচ॒নীং ক॑র্মফ॒লেষু॒ জুষ্টা᳚ম্ ।দু॒র্গাং দে॒বীগ্-ম্ শর॑ণম॒হং প্রপ॑দ্যে সু॒তর॑সি তরসে॑ নমঃ॑ ॥ অগ্নে॒ ত্বং পা॑রযা॒ নব্যো॑ অ॒স্মাংথ্-স্ব॒স্তিভি॒রতি॑ দু॒র্গাণি॒ বিশ্বা᳚ ।পূশ্চ॑ পৃ॒থ্বী ব॑হু॒লা ন॑ উ॒র্বী ভবা॑ তো॒কায॒ তন॑যায॒ শংযোঃ ॥ বিশ্বা॑নি … Read more

[ଦୁର୍ଗା ସୂକ୍ତମ୍] ᐈ Durga Suktam Stotram Lyrics In Oriya/Odia With PDF

Durga suktam lyrics in Odia/Oriya pdf with meaning, benefits and mp3 song

Durga Suktam Stotram Lyrics In Oriya/Odia ଓଂ ॥ ଜା॒ତଵେ॑ଦସେ ସୁନଵାମ॒ ସୋମ॑ ମରାତୀଯ॒ତୋ ନିଦ॑ହାତି॒ ଵେଦଃ॑ ।ସ ନଃ॑ ପର୍-ଷ॒ଦତି॑ ଦୁ॒ର୍ଗାଣି॒ ଵିଶ୍ଵା॑ ନା॒ଵେଵ॒ ସିଂଧୁଂ॑ ଦୁରି॒ତାଽତ୍ଯ॒ଗ୍ନିଃ ॥ ତାମ॒ଗ୍ନିଵ॑ର୍ଣାଂ ତପ॑ସା ଜ୍ଵଲଂ॒ତୀଂ ଵୈ॑ରୋଚ॒ନୀଂ କ॑ର୍ମଫ॒ଲେଷୁ॒ ଜୁଷ୍ଟା᳚ମ୍ ।ଦୁ॒ର୍ଗାଂ ଦେ॒ଵୀଗ୍-ମ୍ ଶର॑ଣମ॒ହଂ ପ୍ରପ॑ଦ୍ଯେ ସୁ॒ତର॑ସି ତରସେ॑ ନମଃ॑ ॥ ଅଗ୍ନେ॒ ତ୍ଵଂ ପା॑ରଯା॒ ନଵ୍ଯୋ॑ ଅ॒ସ୍ମାଂଥ୍-ସ୍ଵ॒ସ୍ତିଭି॒ରତି॑ ଦୁ॒ର୍ଗାଣି॒ ଵିଶ୍ଵା᳚ ।ପୂଶ୍ଚ॑ ପୃ॒ଥ୍ଵୀ ବ॑ହୁ॒ଲା ନ॑ ଉ॒ର୍ଵୀ ଭଵା॑ ତୋ॒କାଯ॒ ତନ॑ଯାଯ॒ ଶଂଯୋଃ ॥ ଵିଶ୍ଵା॑ନି … Read more

[દુર્ગા સૂક્તમ્] ᐈ Durga Suktam Stotram Lyrics In Gujarati With PDF

Durga suktam lyrics in Gujarati pdf with meaning, benefits and mp3 song

Durga Suktam Stotram Lyrics In Gujarati ઓં ॥ જા॒તવે॑દસે સુનવામ॒ સોમ॑ મરાતીય॒તો નિદ॑હાતિ॒ વેદઃ॑ ।સ નઃ॑ પર્-ષ॒દતિ॑ દુ॒ર્ગાણિ॒ વિશ્વા॑ ના॒વેવ॒ સિંધું॑ દુરિ॒તાઽત્ય॒ગ્નિઃ ॥ તામ॒ગ્નિવ॑ર્ણાં તપ॑સા જ્વલં॒તીં વૈ॑રોચ॒નીં ક॑ર્મફ॒લેષુ॒ જુષ્ટા᳚મ્ ।દુ॒ર્ગાં દે॒વીગ્-મ્ શર॑ણમ॒હં પ્રપ॑દ્યે સુ॒તર॑સિ તરસે॑ નમઃ॑ ॥ અગ્ને॒ ત્વં પા॑રયા॒ નવ્યો॑ અ॒સ્માંથ્-સ્વ॒સ્તિભિ॒રતિ॑ દુ॒ર્ગાણિ॒ વિશ્વા᳚ ।પૂશ્ચ॑ પૃ॒થ્વી બ॑હુ॒લા ન॑ ઉ॒ર્વી ભવા॑ તો॒કાય॒ તન॑યાય॒ શંયોઃ ॥ વિશ્વા॑નિ … Read more

[ದುರ್ಗಾ ಸೂಕ್ತಂ] ᐈ Durga Suktam Stotram Lyrics In Kannada With PDF

Durga suktam lyrics in Kannada pdf with meaning, benefits and mp3 song

Durga Suktam Stotram Lyrics In Kannada ಓಂ ॥ ಜಾ॒ತವೇ॑ದಸೇ ಸುನವಾಮ॒ ಸೋಮ॑ ಮರಾತೀಯ॒ತೋ ನಿದ॑ಹಾತಿ॒ ವೇದಃ॑ ।ಸ ನಃ॑ ಪರ್-ಷ॒ದತಿ॑ ದು॒ರ್ಗಾಣಿ॒ ವಿಶ್ವಾ॑ ನಾ॒ವೇವ॒ ಸಿಂಧುಂ॑ ದುರಿ॒ತಾಽತ್ಯ॒ಗ್ನಿಃ ॥ ತಾಮ॒ಗ್ನಿವ॑ರ್ಣಾಂ ತಪ॑ಸಾ ಜ್ವಲಂ॒ತೀಂ ವೈ॑ರೋಚ॒ನೀಂ ಕ॑ರ್ಮಫ॒ಲೇಷು॒ ಜುಷ್ಟಾಂ᳚ ।ದು॒ರ್ಗಾಂ ದೇ॒ವೀಗ್ಂ ಶರ॑ಣಮ॒ಹಂ ಪ್ರಪ॑ದ್ಯೇ ಸು॒ತರ॑ಸಿ ತರಸೇ॑ ನಮಃ॑ ॥ ಅಗ್ನೇ॒ ತ್ವಂ ಪಾ॑ರಯಾ॒ ನವ್ಯೋ॑ ಅ॒ಸ್ಮಾಂಥ್-ಸ್ವ॒ಸ್ತಿಭಿ॒ರತಿ॑ ದು॒ರ್ಗಾಣಿ॒ ವಿಶ್ವಾ᳚ ।ಪೂಶ್ಚ॑ ಪೃ॒ಥ್ವೀ ಬ॑ಹು॒ಲಾ ನ॑ ಉ॒ರ್ವೀ ಭವಾ॑ ತೋ॒ಕಾಯ॒ ತನ॑ಯಾಯ॒ ಶಂಯೋಃ ॥ ವಿಶ್ವಾ॑ನಿ … Read more

[து3ர்கா3 ஸூக்தம்] ᐈ Durga Suktam Stotram Lyrics In Tamil With PDF

Durga suktam lyrics in tamil pdf with meaning, benefits and mp3 song

Durga Suktam Stotram Lyrics In Tamil ஓம் ॥ ஜா॒தவே॑த3ஸே ஸுநவாம॒ ஸோம॑ மராதீய॒தோ நித॑3ஹாதி॒ வேத:॑3 ।ஸ ந:॑ பர்-ஷ॒த3தி॑ து॒3ர்கா3ணி॒ விஶ்வா॑ நா॒வேவ॒ ஸிந்து4ம்॑ து3ரி॒தாத்ய॒க்3நி: ॥ தாம॒க்3நிவ॑ர்ணாம் தப॑ஸா ஜ்வல॒ந்தீம் வை॑ரோச॒நீம் க॑ர்மப॒2லேஷு॒ ஜுஷ்டா᳚ம் ।து॒3ர்கா3ம் தே॒3வீக்3ம் ஶர॑ணம॒ஹம் ப்ரப॑த்3யே ஸு॒தர॑ஸி தரஸே॑ நம:॑ ॥ அக்3நே॒ த்வம் பா॑ரயா॒ நவ்யோ॑ அ॒ஸ்மாந்த்2-ஸ்வ॒ஸ்திபி॒4ரதி॑ து॒3ர்கா3ணி॒ விஶ்வா᳚ ।பூஶ்ச॑ ப்ரு॒த்2வீ ப॑3ஹு॒லா ந॑ உ॒ர்வீ ப4வா॑ தோ॒காய॒ தந॑யாய॒ ஶம்யோ: ॥ விஶ்வா॑நி நோ … Read more

[దుర్గా సూక్తం] ᐈ Durga Suktam Stotram Lyrics In Telugu With PDF

Durga suktam lyrics in telugu pdf with meaning, benefits and mp3 song

Durga Suktam Stotram Lyrics In Telugu ఓం ॥ జా॒తవే॑దసే సునవామ॒ సోమ॑ మరాతీయ॒తో నిద॑హాతి॒ వేదః॑ ।స నః॑ పర్-ష॒దతి॑ దు॒ర్గాణి॒ విశ్వా॑ నా॒వేవ॒ సింధుం॑ దురి॒తాఽత్య॒గ్నిః ॥ తామ॒గ్నివ॑ర్ణాం తప॑సా జ్వలం॒తీం వై॑రోచ॒నీం క॑ర్మఫ॒లేషు॒ జుష్టాం᳚ ।దు॒ర్గాం దే॒వీగ్ం శర॑ణమ॒హం ప్రప॑ద్యే సు॒తర॑సి తరసే॑ నమః॑ ॥ అగ్నే॒ త్వం పా॑రయా॒ నవ్యో॑ అ॒స్మాంథ్-స్వ॒స్తిభి॒రతి॑ దు॒ర్గాణి॒ విశ్వా᳚ ।పూశ్చ॑ పృ॒థ్వీ బ॑హు॒లా న॑ ఉ॒ర్వీ భవా॑ తో॒కాయ॒ తన॑యాయ॒ శంయోః ॥ విశ్వా॑ని … Read more

[दुर्गा सूक्तम्] ᐈ Durga Suktam Stotram Lyrics In Hindi/Sanskrit With PDF

Durga suktam lyrics in Hindi pdf with meaning, benefits and mp3 song

Durga Suktam Stotram Lyrics In Hindi ॐ ॥ जा॒तवे॑दसे सुनवाम॒ सोम॑ मरातीय॒तो निद॑हाति॒ वेदः॑ ।स नः॑ पर्-ष॒दति॑ दु॒र्गाणि॒ विश्वा॑ ना॒वेव॒ सिन्धुं॑ दुरि॒ताऽत्य॒ग्निः ॥ ताम॒ग्निव॑र्णां तप॑सा ज्वलं॒तीं वै॑रोच॒नीं क॑र्मफ॒लेषु॒ जुष्टा᳚म् ।दु॒र्गां दे॒वीग्ं शर॑णम॒हं प्रप॑द्ये सु॒तर॑सि तरसे॑ नमः॑ ॥ अग्ने॒ त्वं पा॑रया॒ नव्यो॑ अ॒स्मान्थ्-स्व॒स्तिभि॒रति॑ दु॒र्गाणि॒ विश्वा᳚ ।पूश्च॑ पृ॒थ्वी ब॑हु॒ला न॑ उ॒र्वी भवा॑ तो॒काय॒ तन॑याय॒ शंयोः ॥ विश्वा॑नि … Read more

[Durga Suktam] ᐈ Stotram Lyrics In English With PDF

Durga suktam lyrics in English pdf with meaning, benefits and mp3 song

Durga Suktam Stotram Lyrics In English om ॥ jaatave”’dase sunavaama soma”’ maraateeyato nida”’haati veda”’H ।sa na”’H par-shhadati”’ durgaani vishvaa”’ naaveva simdhu”’m duritaa.atyagniH ॥ taamagniva”’rnaam tapa”’saa jvalamteem vai”’rochaneem ka”’rmaphaleshhu jushhtaa”””m ।durgaam deveegm shara”’namaham prapa”’dye sutara”’si tarase”’ nama”’H ॥ agne tvam paa”’rayaa navyo”’ asmaamth-svastibhirati”’ durgaani vishvaa””” ।pooshcha”’ pRRithvee ba”’hulaa na”’ urvee bhavaa”’ tokaaya tana”’yaaya shamyoH ॥ vishvaa”’ni … Read more