[சுப்ரமண்ய அஷ்டகம்] ᐈ Subramanya Ashtakam Stotram Lyrics In Tamil With PDF

Subramanya Ashtakam Lyrics in tamil with PDF and meaning

(சுப்ரமண்ய அஷ்டகம்) Subramanya Ashtakam Stotram Lyrics In Tamil ஹே ஸ்வாமிநாத2 கருணாகர தீ3நப3ந்தோ4,ஶ்ரீபார்வதீஶமுக2பஂகஜ பத்3மப3ந்தோ4 |ஶ்ரீஶாதி3தே3வக3ணபூஜிதபாத3பத்3ம,வல்லீஸநாத2 மம தே3ஹி கராவலம்ப3ம் ‖ 1 ‖ தே3வாதி3தே3வநுத தே3வக3ணாதி4நாத,2தே3வேந்த்3ரவந்த்3ய ம்ருது3பஂகஜமஂஜுபாத3 |தே3வர்ஷிநாரத3முநீந்த்3ரஸுகீ3தகீர்தே,வல்லீஸநாத2 மம தே3ஹி கராவலம்ப3ம் ‖ 2 ‖ நித்யாந்நதா3ந நிரதாகி2ல ரோக3ஹாரிந்,தஸ்மாத்ப்ரதா3ந பரிபூரிதப4க்தகாம |ஶ்ருத்யாக3மப்ரணவவாச்யநிஜஸ்வரூப,வல்லீஸநாத2 மம தே3ஹி கராவலம்ப3ம் ‖ 3 ‖ க்ரௌஂசாஸுரேந்த்3ர பரிக2ண்ட3ந ஶக்திஶூல,பாஶாதி3ஶஸ்த்ரபரிமண்டி3ததி3வ்யபாணே |ஶ்ரீகுண்ட3லீஶ த்4ருததுண்ட3 ஶிகீ2ந்த்3ரவாஹ,வல்லீஸநாத2 மம தே3ஹி கராவலம்ப3ம் ‖ 4 ‖ தே3வாதி3தே3வ ரத2மண்ட3ல மத்4ய வேத்3ய,தே3வேந்த்3ர பீட2நக3ரம் த்3ருட4சாபஹஸ்தம் |ஶூரம் நிஹத்ய ஸுரகோடிபி4ரீட்3யமாந,வல்லீஸநாத2 மம தே3ஹி … Read more