[പുരുഷ സുക്തം] ᐈ Purusha Suktam Stotram Lyrics In Malayalam With PDF

Purusha Suktam Stotram lyrics in Malayalam with meaning, benefits, pdf and mp3 song

Purusha Suktam Stotram Lyrics In Malayalam ഓം തച്ചം॒ യോരാവൃ॑ണീമഹേ । ഗാ॒തും യ॒ജ്ഞായ॑ । ഗാ॒തും യ॒ജ്ഞപ॑തയേ । ദൈവീ᳚ സ്വ॒സ്തിര॑സ്തു നഃ । സ്വ॒സ്തിര്മാനു॑ഷേഭ്യഃ । ഊ॒ര്ധ്വം ജി॑ഗാതു ഭേഷ॒ജം । ശം നോ॑ അസ്തു ദ്വി॒പദേ᳚ । ശം ചതു॑ഷ്പദേ । ഓം ശാംതിഃ॒ ശാംതിഃ॒ ശാംതിഃ॑ ॥ സ॒ഹസ്ര॑ശീര്-ഷാ॒ പുരു॑ഷഃ । സ॒ഹ॒സ്രാ॒ക്ഷഃ സ॒ഹസ്ര॑പാത് ।സ ഭൂമിം॑ വി॒ശ്വതോ॑ വൃ॒ത്വാ । അത്യ॑തിഷ്ഠദ്ദശാംഗു॒ലമ് ॥ പുരു॑ഷ ഏ॒വേദഗ്മ് സര്വമ്᳚ । … Read more