[ഗണേഷ് അഷ്ടോട്ടർ ഷട്നമാവലി] ᐈ Ganesha Ashtottara Shata Namavali Lyrics In Malayalam With PDF

Ganesh Ashtottara Shata Namavalinlyrics in malayalam with pdf, benefits and meaning.

(ഗണേഷ് അഷ്ടോട്ടർ ഷട്നമാവലി) Ganesha Ashtottara Shatanamavali Lyrics In Malayalam ഓം ഗജാനനായ നമഃഓം ഗണാധ്യക്ഷായ നമഃഓം വിഘ്നാരാജായ നമഃഓം വിനായകായ നമഃഓം ദ്ത്വെമാതുരായ നമഃഓം ദ്വിമുഖായ നമഃഓം പ്രമുഖായ നമഃഓം സുമുഖായ നമഃഓം കൃതിനേ നമഃഓം സുപ്രദീപായ നമഃ (10) ഓം സുഖനിധയേ നമഃഓം സുരാധ്യക്ഷായ നമഃഓം സുരാരിഘ്നായ നമഃഓം മഹാഗണപതയേ നമഃഓം മാന്യായ നമഃഓം മഹാകാലായ നമഃഓം മഹാബലായ നമഃഓം ഹേരംബായ നമഃഓം ലംബജഠരായ നമഃഓം ഹ്രസ്വഗ്രീവായ നമഃ (20) ഓം മഹോദരായ … Read more