[சாய் பாபா அஷ்டோதர்] ᐈ Sai Baba Ashtothram Lyrics In Tamil With PDF

Sai Baba Ashtothram lyrics in tamil with meaning, benefits, pdf and mp3 song

Sai Baba Ashtothram Lyrics In Tamil ஓம் ஸாயிநாதா2ய நம:ஓம் லக்ஷ்மீ நாராயணாய நம:ஓம் ஶ்ரீ ராமக்ருஷ்ண மாருத்யாதி3 ரூபாய நம:ஓம் ஶேஷஶாயிநே நம:ஓம் கோ3தா3வரீதட ஶிரடீ3 வாஸிநே நம:ஓம் ப4க்த ஹ்ருதா3லயாய நம:ஓம் ஸர்வஹ்ருத்3வாஸிநே நம:ஓம் பூ4தாவாஸாய நம:ஓம் பூ4த ப4விஷ்யத்3பா4வவர்ஜதாய நம:ஓம் காலாதீ தாய நம: ॥ 1௦ ॥ஓம் காலாய நம:ஓம் காலகாலாய நம:ஓம் கால த3ர்பத3மநாய நம:ஓம் ம்ருத்யுஂஜயாய நம:ஓம் அமர்த்யாய நம:ஓம் மர்த்யாப4ய ப்ரதா3ய நம:ஓம் ஜீவாதா4ராய நம:ஓம் ஸர்வாதா4ராய நம:ஓம் … Read more