[ஸ்ரீராம் ரக்ஷ ஸ்தோத்திரம்] ᐈ Rama Raksha Stotram Lyrics In Tamil With PDF

Rama Raksha Stotram lyrics in Tamil with pdf and meaning

Rama Raksha Stotram Lyrics In Tamil ஓம் அஸ்ய ஶ்ரீ ராமரக்ஷா ஸ்தோத்ரமந்த்ரஸ்யபு3த4கௌஶிக ருஷிஃஶ்ரீ ஸீதாராம சந்த்3ரோதே3வதாஅநுஷ்டுப் ச2ந்தஃ3ஸீதா ஶக்திஃஶ்ரீமத்3 ஹநுமாந் கீலகம்ஶ்ரீராமசந்த்3ர ப்ரீத்யர்தே2 ராமரக்ஷா ஸ்தோத்ரஜபே விநியோகஃ3 ‖ த்4யாநம த்4யாயேதா3ஜாநுபா3ஹும் த்4ருதஶர த4நுஷம் ப3த்3த4 பத்3மாஸநஸ்த2ம்பீதம் வாஸோவஸாநம் நவகமல த3ல்த3ஸ்பர்தி2 நேத்ரம் ப்ரஸந்நம் |வாமாஂகாரூட4 ஸீதாமுக2 கமலமிலல்லோசநம் நீரதா3ப4ம்நாநாலஂகார தீ3ப்தம் த3த4தமுரு ஜடாமண்ட3லம் ராமசந்த்3ரம் ‖ ஸ்தோத்ரம சரிதம் ரகு4நாத2ஸ்ய ஶதகோடி ப்ரவிஸ்தரம் |ஏகைகமக்ஷரம் பும்ஸாம் மஹாபாதக நாஶநம் ‖ 1 ‖ த்4யாத்வா நீலோத்பல ஶ்யாமம் ராமம் ராஜீவலோசநம் |ஜாநகீ லக்ஷ்மணோபேதம் … Read more