[ശ്രീ വെങ്കിടേശ്വര] ᐈ Venkateswara Ashtothram ShataNamavali Lyrics In Malayalam With PDF

Venkateswara Ashtothram Stotram lyrics in Malayalam with meaning, benefits, pdf and mp3 song

Venkateswara Ashtothram ShataNamavali Stotram Lyrics In Malayalam ഓം ശ്രീ വേംകടേശായ നമഃഓം ശ്രീനിവാസായ നമഃഓം ലക്ഷ്മിപതയേ നമഃഓം അനാനുയായ നമഃഓം അമൃതാംശനേ നമഃഓം മാധവായ നമഃഓം കൃഷ്ണായ നമഃഓം ശ്രീഹരയേ നമഃഓം ജ്ഞാനപംജരായ നമഃഓം ശ്രീവത്സ വക്ഷസേ നമഃഓം ജഗദ്വംദ്യായ നമഃഓം ഗോവിംദായ നമഃഓം ശാശ്വതായ നമഃഓം പ്രഭവേ നമഃഓം ശേശാദ്രിനിലായായ നമഃഓം ദേവായ നമഃഓം കേശവായ നമഃഓം മധുസൂദനായ നമഃഓം അമൃതായ നമഃഓം വിഷ്ണവേ നമഃഓം അച്യുതായ നമഃഓം പദ്മിനീപ്രിയായ നമഃഓം സര്വേശായ … Read more