[குரு படுகா] ᐈ Guru Paduka Stotram Lyrics In Tamil With PDF

guru paduka lyrics in tamil with meaning, benefits, pdf and mp3 song

Guru Paduka Stotram Lyrics In Tamil அநந்தஸம்ஸார ஸமுத்3ரதார நௌகாயிதாப்4யாம் கு3ருப4க்திதா3ப்4யாம் |வைராக்3யஸாம்ராஜ்யத3பூஜநாப்4யாம் நமோ நமஃ ஶ்ரீகு3ருபாது3காப்4யாம் ‖ 1 ‖ கவித்வவாராஶிநிஶாகராப்4யாம் தௌ3ர்பா4க்3யதா3வாம் பு3த3மாலிகாப்4யாம் |தூ3ரிக்ருதாநம்ர விபத்ததிப்4யாம் நமோ நமஃ ஶ்ரீகு3ருபாது3காப்4யாம் ‖ 2 ‖ நதா யயோஃ ஶ்ரீபதிதாம் ஸமீயுஃ கதா3சித3ப்யாஶு த3ரித்3ரவர்யாஃ |மூகாஶ்ர்ச வாசஸ்பதிதாம் ஹி தாப்4யாம் நமோ நமஃ ஶ்ரீகு3ருபாது3காப்4யாம் ‖ 3 ‖ நாலீகநீகாஶ பதா3ஹ்ருதாப்4யாம் நாநாவிமோஹாதி3 நிவாரிகாப்4யாம் |நமஜ்ஜநாபீ4ஷ்டததிப்ரதா3ப்4யாம் நமோ நமஃ ஶ்ரீகு3ருபாது3காப்4யாம் ‖ 4 ‖ ந்ருபாலி … Read more