[ગણેશ અષ્ટોત્તર શત નામાવળિ] ᐈ Ganesha Ashtottara Shata Namavali Lyrics In Gujarati With PDF

Ganesh Ashtottara Shata Namavalinlyrics in gujarati with pdf, benefits and meaning.

(ગણેશ અષ્ટોત્તર શત નામાવળિ) Ganesha Ashtottara Shata Namavali Lyrics In Gujarati ઓં ગજાનનાય નમઃઓં ગણાધ્યક્ષાય નમઃઓં વિઘ્નારાજાય નમઃઓં વિનાયકાય નમઃઓં દ્ત્વ૆માતુરાય નમઃઓં દ્વિમુખાય નમઃઓં પ્રમુખાય નમઃઓં સુમુખાય નમઃઓં કૃતિને નમઃઓં સુપ્રદીપાય નમઃ (10) ઓં સુખનિધયે નમઃઓં સુરાધ્યક્ષાય નમઃઓં સુરારિઘ્નાય નમઃઓં મહાગણપતયે નમઃઓં માન્યાય નમઃઓં મહાકાલાય નમઃઓં મહાબલાય નમઃઓં હેરંબાય નમઃઓં લંબજઠરાય નમઃઓં હ્રસ્વગ્રીવાય નમઃ (20) … Read more