[ગુરુ પાદુકા] ᐈ Guru Paduka Stotram Lyrics In Gujarati With PDF

guru paduka lyrics in gujarati with meaning, benefits, pdf and mp3 song

Guru Paduka Stotram Lyrics In Gujarati અનંતસંસાર સમુદ્રતાર નૌકાયિતાભ્યાં ગુરુભક્તિદાભ્યામ્ |વૈરાગ્યસામ્રાજ્યદપૂજનાભ્યાં નમો નમઃ શ્રીગુરુપાદુકાભ્યામ્ ‖ 1 ‖ કવિત્વવારાશિનિશાકરાભ્યાં દૌર્ભાગ્યદાવાં બુદમાલિકાભ્યામ્ |દૂરિકૃતાનમ્ર વિપત્તતિભ્યાં નમો નમઃ શ્રીગુરુપાદુકાભ્યામ્ ‖ 2 ‖ નતા યયોઃ શ્રીપતિતાં સમીયુઃ કદાચિદપ્યાશુ દરિદ્રવર્યાઃ |મૂકાશ્ર્ચ વાચસ્પતિતાં હિ તાભ્યાં નમો નમઃ શ્રીગુરુપાદુકાભ્યામ્ ‖ 3 ‖ નાલીકનીકાશ પદાહૃતાભ્યાં નાનાવિમોહાદિ નિવારિકાભ્યાં |નમજ્જનાભીષ્ટતતિપ્રદાભ્યાં નમો નમઃ શ્રીગુરુપાદુકાભ્યામ્ ‖ 4 ‖ … Read more