[புருஷா சுகதம்] ᐈ Purusha Suktam Stotram Lyrics In Tamil With PDF

Purusha Suktam Stotram lyrics in tamil with meaning, benefits, pdf and mp3 song

Purusha Suktam Stotram Lyrics In Tamil ஓம் தச்சம்॒ யோராவ்ரு॑ணீமஹே । கா॒3தும் ய॒ஜ்ஞாய॑ । கா॒3தும் ய॒ஜ்ஞப॑தயே । தை3வீ᳚ ஸ்வ॒ஸ்திர॑ஸ்து ந: । ஸ்வ॒ஸ்திர்மாநு॑ஷேப்4ய: । ஊ॒ர்த்4வம் ஜி॑கா3து பே4ஷ॒ஜம் । ஶம் நோ॑ அஸ்து த்3வி॒பதே᳚3 । ஶம் சது॑ஷ்பதே3 । ஓம் ஶாந்தி:॒ ஶாந்தி:॒ ஶாந்தி:॑ ॥ ஸ॒ஹஸ்ர॑ஶீர்-ஷா॒ புரு॑ஷ: । ஸ॒ஹ॒ஸ்ரா॒க்ஷ: ஸ॒ஹஸ்ர॑பாத் ।ஸ பூ4மிம்॑ வி॒ஶ்வதோ॑ வ்ரு॒த்வா । அத்ய॑திஷ்ட2த்3த3ஶாங்கு॒3லம் ॥ புரு॑ஷ ஏ॒வேத3க்3ம் ஸர்வம்᳚ । யத்3பூ॒4தம் யச்ச॒ … Read more