[அர்க3லா ஸ்தோத்ரம்] ᐈ Argala Stotram Lyrics In Tamil With PDF

Argala stotram lyrics in Tamil pdf with meaning, benefits and mp3 song

Argala Stotram Lyrics In Tamil அஸ்யஶ்ரீ அர்க3ல்தா3 ஸ்தோத்ர மந்த்ரஸ்ய விஷ்ணு: ருஷி:। அநுஷ்டுப்ச2ந்த:3। ஶ்ரீ மஹாலக்ஷீர்தே3வதா। மந்த்ரோதி3தா தே3வ்யோபீ3ஜம்।நவார்ணோ மந்த்ர ஶக்தி:। ஶ்ரீ ஸப்தஶதீ மந்த்ரஸ்தத்வம் ஶ்ரீ ஜக3த3ந்தா3 ப்ரீத்யர்தே2 ஸப்தஶதீ படா2ம் க3த்வேந ஜபே விநியோக:3॥ த்4யாநம் ஓம் ப3ந்தூ4க குஸுமாபா4ஸாம் பஂசமுண்டா3தி4வாஸிநீம்।ஸ்பு2ரச்சந்த்3ரகலாரத்ந முகுடாம் முண்ட3மாலிநீம்॥த்ரிநேத்ராம் ரக்த வஸநாம் பீநோந்நத க4டஸ்தநீம்।புஸ்தகம் சாக்ஷமாலாம் ச வரம் சாப4யகம் க்ரமாத்॥த3த4தீம் ஸம்ஸ்மரேந்நித்யமுத்தராம்நாயமாநிதாம்। அத2வா யா சண்டீ3 மது4கைடபா4தி3 தை3த்யத3ல்த3நீ யா மாஹிஷோந்மூலிநீயா தூ4ம்ரேக்ஷந சண்ட3முண்ட3மத2நீ யா ரக்த பீ3ஜாஶநீ।ஶக்தி: ஶும்ப4நிஶும்ப4தை3த்யத3ல்த3நீ யா … Read more