[નવગ્રહ સ્તોત્રમ્] ᐈ Navagraha Stotram Lyrics In Gujarati With PDF

Navagraha Stotram/mantra lyrics in Gujarati with pdf and meaning

Navagraha Stotram Lyrics In Gujarati નવગ્રહ ધ્યાન શ્લોકમ્ આદિત્યાય ચ સોમાય મંગળાય બુધાય ચ |ગુરુ શુક્ર શનિભ્યશ્ચ રાહવે કેતવે નમઃ ‖ રવિઃ જપાકુસુમ સંકાશં કાશ્યપેયં મહાદ્યુતિમ્ |તમોઽરિં સર્વ પાપઘં પ્રણતોસ્મિ દિવાકરમ્ ‖ ચંદ્રઃ દથિશંખ તુષારાભં ક્ષીરાર્ણવ સમુદ્ભવમ્ (ક્ષીરોદાર્ણવ સંભવમ્) |નમામિ શશિનં સોમં શંભો-ર્મકુટ ભૂષણમ્ ‖ કુજઃ ધરણી ગર્ભ સંભૂતં વિદ્યુત્કાંતિ સમપ્રભમ્ |કુમારં શક્તિહસ્તં તં મંગળં … Read more