[શિવ અષ્ટોત્તમ] ᐈ Shiva Ashtothram Namawali Lyrics In Gujarati With PDF

Shiva Ashtothram sata namawali lyrics in Gujarati with pdf and meaning

Shiva Ashtothram 108 Namawali Lyrics In Gujarati ઓં શિવાય નમઃઓં મહેશ્વરાય નમઃઓં શંભવે નમઃઓં પિનાકિને નમઃઓં શશિશેખરાય નમઃઓં વામદેવાય નમઃઓં વિરૂપાક્ષાય નમઃઓં કપર્દિને નમઃઓં નીલલોહિતાય નમઃઓં શંકરાય નમઃ (10)ઓં શૂલપાણયે નમઃઓં ખટ્વાંગિને નમઃઓં વિષ્ણુવલ્લભાય નમઃઓં શિપિવિષ્ટાય નમઃઓં અંબિકાનાથાય નમઃઓં શ્રીકંઠાય નમઃઓં ભક્તવત્સલાય નમઃઓં ભવાય નમઃઓં શર્વાય નમઃઓં ત્રિલોકેશાય નમઃ (20)ઓં શિતિકંઠાય નમઃઓં શિવાપ્રિયાય નમઃઓં ઉગ્રાય … Read more