[നവഗ്രഹ സ്തോത്രമ്] ᐈ Navagraha Stotram Lyrics In Malayalam With PDF

Navagraha Stotram/mantra lyrics in Malayalam with pdf and meaning

Navagraha Stotram Lyrics In Malayalam നവഗ്രഹ ധ്യാന ശ്ലോകമ് ആദിത്യായ ച സോമായ മംഗളായ ബുധായ ച |ഗുരു ശുക്ര ശനിഭ്യശ്ച രാഹവേ കേതവേ നമഃ ‖ രവിഃ ജപാകുസുമ സംകാശം കാശ്യപേയം മഹാദ്യുതിമ് |തമോഽരിം സര്വ പാപഘം പ്രണതോസ്മി ദിവാകരമ് ‖ ചംദ്രഃ ദഥിശംഖ തുഷാരാഭം ക്ഷീരാര്ണവ സമുദ്ഭവമ് (ക്ഷീരോദാര്ണവ സംഭവമ്) |നമാമി ശശിനം സോമം ശംഭോ-ര്മകുട ഭൂഷണമ് ‖ കുജഃ ധരണീ ഗര്ഭ സംഭൂതം വിദ്യുത്കാംതി സമപ്രഭമ് |കുമാരം ശക്തിഹസ്തം തം മംഗളം … Read more