[ಸೌಂದರ್ಯ ಲಹರೀ] ᐈ Soundarya Lahari Stotram Lyrics In Kannada With PDF

Soundarya Lahari lyrics in Kannada pdf with meaning, benefits and mp3 song.

Soundarya Lahari Stotram Lyrics In Kannada ಪ್ರಥಮ ಭಾಗಃ – ಆನಂದ ಲಹರಿ ಭುಮೌಸ್ಖಲಿತ ಪಾದಾನಾಂ ಭೂಮಿರೇವಾ ವಲಂಬನಂ ।ತ್ವಯೀ ಜಾತಾ ಪರಾಧಾನಾಂ ತ್ವಮೇವ ಶರಣಂ ಶಿವೇ ॥ ಶಿವಃ ಶಕ್ತ್ಯಾ ಯುಕ್ತೋ ಯದಿ ಭವತಿ ಶಕ್ತಃ ಪ್ರಭವಿತುಂನ ಚೇದೇವಂ ದೇವೋ ನ ಖಲು ಕುಶಲಃ ಸ್ಪಂದಿತುಮಪಿ।ಅತಸ್ತ್ವಾಂ ಆರಾಧ್ಯಾಂ ಹರಿ-ಹರ-ವಿರಿನ್ಚಾದಿಭಿ ರಪಿಪ್ರಣಂತುಂ ಸ್ತೋತುಂ ವಾ ಕಥ-ಮಕ್ರ್ತ ಪುಣ್ಯಃ ಪ್ರಭವತಿ॥ 1 ॥ ತನೀಯಾಂಸುಂ ಪಾಂಸುಂ ತವ ಚರಣ ಪಂಕೇರುಹ-ಭವಂವಿರಿಂಚಿಃ ಸಂಚಿನ್ವನ್ ವಿರಚಯತಿ ಲೋಕಾ-ನವಿಕಲಂ ।ವಹತ್ಯೇನಂ ಶೌರಿಃ … Read more