[શ્રીરામ રક્ષા સ્તોત્રમ્] ᐈ Rama Raksha Stotram Lyrics In Gujarati With PDF

Rama Raksha Stotram lyrics in Gujarati with pdf and meaning

Rama Raksha Stotram Lyrics In Gujarati ઓં અસ્ય શ્રી રામરક્ષા સ્તોત્રમંત્રસ્યબુધકૌશિક ઋષિઃશ્રી સીતારામ ચંદ્રોદેવતાઅનુષ્ટુપ્ છંદઃસીતા શક્તિઃશ્રીમદ્ હનુમાન્ કીલકમ્શ્રીરામચંદ્ર પ્રીત્યર્થે રામરક્ષા સ્તોત્રજપે વિનિયોગઃ ‖ ધ્યાનમ ધ્યાયેદાજાનુબાહું ધૃતશર ધનુષં બદ્ધ પદ્માસનસ્થંપીતં વાસોવસાનં નવકમલ દળસ્પર્થિ નેત્રં પ્રસન્નમ્ |વામાંકારૂઢ સીતામુખ કમલમિલલ્લોચનં નીરદાભંનાનાલંકાર દીપ્તં દધતમુરુ જટામંડલં રામચંદ્રમ્ ‖ સ્તોત્રમ ચરિતં રઘુનાથસ્ય શતકોટિ પ્રવિસ્તરમ્ |એકૈકમક્ષરં પુંસાં મહાપાતક નાશનમ્ ‖ 1 ‖ … Read more