[శ్రీ వెంకటేశ్వర అష్టోత్తర్] ᐈ Venkateswara Ashtothram ShataNamavali Lyrics In Telugu With PDF

Venkateswara Ashtothram Stotram lyrics in telugu with meaning, benefits, pdf and mp3 song

Venkateswara Ashtothram ShataNamavali Stotram Lyrics In Telugu ఓం శ్రీ వేంకటేశాయ నమఃఓం శ్రీనివాసాయ నమఃఓం లక్ష్మిపతయే నమఃఓం అనానుయాయ నమఃఓం అమృతాంశనే నమఃఓం మాధవాయ నమఃఓం కృష్ణాయ నమఃఓం శ్రీహరయే నమఃఓం జ్ఞానపంజరాయ నమఃఓం శ్రీవత్స వక్షసే నమఃఓం జగద్వంద్యాయ నమఃఓం గోవిందాయ నమఃఓం శాశ్వతాయ నమఃఓం ప్రభవే నమఃఓం శేశాద్రినిలాయాయ నమఃఓం దేవాయ నమఃఓం కేశవాయ నమఃఓం మధుసూదనాయ నమఃఓం అమృతాయ నమఃఓం విష్ణవే నమఃఓం అచ్యుతాయ నమఃఓం పద్మినీప్రియాయ నమఃఓం సర్వేశాయ … Read more