[દુર્ગા સૂક્તમ્] ᐈ Durga Suktam Stotram Lyrics In Gujarati With PDF

Durga suktam lyrics in Gujarati pdf with meaning, benefits and mp3 song

Durga Suktam Stotram Lyrics In Gujarati ઓં ॥ જા॒તવે॑દસે સુનવામ॒ સોમ॑ મરાતીય॒તો નિદ॑હાતિ॒ વેદઃ॑ ।સ નઃ॑ પર્-ષ॒દતિ॑ દુ॒ર્ગાણિ॒ વિશ્વા॑ ના॒વેવ॒ સિંધું॑ દુરિ॒તાઽત્ય॒ગ્નિઃ ॥ તામ॒ગ્નિવ॑ર્ણાં તપ॑સા જ્વલં॒તીં વૈ॑રોચ॒નીં ક॑ર્મફ॒લેષુ॒ જુષ્ટા᳚મ્ ।દુ॒ર્ગાં દે॒વીગ્-મ્ શર॑ણમ॒હં પ્રપ॑દ્યે સુ॒તર॑સિ તરસે॑ નમઃ॑ ॥ અગ્ને॒ ત્વં પા॑રયા॒ નવ્યો॑ અ॒સ્માંથ્-સ્વ॒સ્તિભિ॒રતિ॑ દુ॒ર્ગાણિ॒ વિશ્વા᳚ ।પૂશ્ચ॑ પૃ॒થ્વી બ॑હુ॒લા ન॑ ઉ॒ર્વી ભવા॑ તો॒કાય॒ તન॑યાય॒ શંયોઃ ॥ વિશ્વા॑નિ … Read more