[ಗಣೇಶ ಅಷ್ಟೋತ್ತರ್ ಶಟ್ನಮಾವಾಲಿ] ᐈ Ganesha Ashtottara Shata Namavali Lyrics In Kannada With PDF

Ganesh Ashtottara Shata Namavalinlyrics in kannada with pdf, benefits and meaning.

(ಗಣೇಶ ಅಷ್ಟೋತ್ತರ್ ಶಟ್ನಮಾವಾಲಿ) Ganesha Ashtottara Shatanamavali Lyrics In Kannada ಓಂ ಗಜಾನನಾಯ ನಮಃಓಂ ಗಣಾಧ್ಯಕ್ಷಾಯ ನಮಃಓಂ ವಿಘ್ನಾರಾಜಾಯ ನಮಃಓಂ ವಿನಾಯಕಾಯ ನಮಃಓಂ ದ್ತ್ವೆಮಾತುರಾಯ ನಮಃಓಂ ದ್ವಿಮುಖಾಯ ನಮಃಓಂ ಪ್ರಮುಖಾಯ ನಮಃಓಂ ಸುಮುಖಾಯ ನಮಃಓಂ ಕೃತಿನೇ ನಮಃಓಂ ಸುಪ್ರದೀಪಾಯ ನಮಃ (10) ಓಂ ಸುಖನಿಧಯೇ ನಮಃಓಂ ಸುರಾಧ್ಯಕ್ಷಾಯ ನಮಃಓಂ ಸುರಾರಿಘ್ನಾಯ ನಮಃಓಂ ಮಹಾಗಣಪತಯೇ ನಮಃಓಂ ಮಾನ್ಯಾಯ ನಮಃಓಂ ಮಹಾಕಾಲಾಯ ನಮಃಓಂ ಮಹಾಬಲಾಯ ನಮಃಓಂ ಹೇರಂಬಾಯ ನಮಃಓಂ ಲಂಬಜಠರಾಯ ನಮಃಓಂ ಹ್ರಸ್ವಗ್ರೀವಾಯ ನಮಃ (20) ಓಂ ಮಹೋದರಾಯ … Read more