[సాయి బాబా అష్టోథర్] ᐈ Sai Baba Ashtothram Lyrics In Telugu With PDF

Sai Baba Ashtothram lyrics in telugu with meaning, benefits, pdf and mp3 song

Sai Baba Ashtothram Lyrics In Telugu ఓం సాయినాథాయ నమఃఓం లక్ష్మీ నారాయణాయ నమఃఓం శ్రీ రామకృష్ణ మారుత్యాది రూపాయ నమఃఓం శేషశాయినే నమఃఓం గోదావరీతట శిరడీ వాసినే నమఃఓం భక్త హృదాలయాయ నమఃఓం సర్వహృద్వాసినే నమఃఓం భూతావాసాయ నమఃఓం భూత భవిష్యద్భావవర్జతాయ నమఃఓం కాలాతీ తాయ నమః ॥ 10 ॥ఓం కాలాయ నమఃఓం కాలకాలాయ నమఃఓం కాల దర్పదమనాయ నమఃఓం మృత్యుంజయాయ నమఃఓం అమర్త్యాయ నమఃఓం మర్త్యాభయ ప్రదాయ నమఃఓం జీవాధారాయ నమఃఓం … Read more