[ശ്രീരാം രക്ഷാ സ്‌തോത്രം] ᐈ Rama Raksha Stotram Lyrics In Malayalam With PDF

Rama Raksha Stotram lyrics in Malayalam with pdf and meaning

Rama Raksha Stotram Lyrics In Malayalam ഓം അസ്യ ശ്രീ രാമരക്ഷാ സ്തോത്രമംത്രസ്യബുധകൌശിക ഋഷിഃശ്രീ സീതാരാമ ചംദ്രോദേവതാഅനുഷ്ടുപ് ഛംദഃസീതാ ശക്തിഃശ്രീമദ് ഹനുമാന് കീലകമ്ശ്രീരാമചംദ്ര പ്രീത്യര്ഥേ രാമരക്ഷാ സ്തോത്രജപേ വിനിയോഗഃ ‖ ധ്യാനമ ധ്യായേദാജാനുബാഹും ധൃതശര ധനുഷം ബദ്ധ പദ്മാസനസ്ഥംപീതം വാസോവസാനം നവകമല ദളസ്പര്ഥി നേത്രം പ്രസന്നമ് |വാമാംകാരൂഢ സീതാമുഖ കമലമിലല്ലോചനം നീരദാഭംനാനാലംകാര ദീപ്തം ദധതമുരു ജടാമംഡലം രാമചംദ്രമ് ‖ സ്തോത്രമ ചരിതം രഘുനാഥസ്യ ശതകോടി പ്രവിസ്തരമ് |ഏകൈകമക്ഷരം പുംസാം മഹാപാതക നാശനമ് ‖ 1 ‖ … Read more