[ശ്രീ ദേവി ഖരഗ്മല] ᐈ Sri Devi Khadgamala Stotram Lyrics In Malayalam With PDF

devi khadgamala stotram lyrics in malayalam with pdf, meaning and benefits

Sri Devi Khadgamala Stotram Lyrics In Malayalam ശ്രീ ദേവീ പ്രാര്ഥന ഹ്രീംകാരാസനഗര്ഭിതാനലശിഖാം സൌഃ ക്ലീം കളാം ബിഭ്രതീംസൌവര്ണാംബരധാരിണീം വരസുധാധൌതാം ത്രിനേത്രോജ്ജ്വലാമ് വംദേ പുസ്തകപാശമംകുശധരാം സ്രഗ്ഭൂഷിതാമുജ്ജ്വലാംത്വാം ഗൌരീം ത്രിപുരാം പരാത്പരകളാം ശ്രീചക്രസംചാരിണീമ് ‖ അസ്യ ശ്രീ ശുദ്ധശക്തിമാലാമഹാമംത്രസ്യ, ഉപസ്ഥേംദ്രിയാധിഷ്ഠായീ വരുണാദിത്യ ഋഷയഃ ദേവീ ഗായത്രീ ഛംദഃ സാത്വിക കകാരഭട്ടാരകപീഠസ്ഥിത കാമേശ്വരാംകനിലയാ മഹാകാമേശ്വരീ ശ്രീ ലലിതാ ഭട്ടാരികാ ദേവതാ, ഐം ബീജം ക്ലീം ശക്തിഃ, സൌഃ കീലകം മമ ഖഡ്ഗസിദ്ധ്യര്ഥേ സര്വാഭീഷ്ടസിദ്ധ്യര്ഥേ ജപേ വിനിയോഗഃ, മൂലമംത്രേണ ഷഡംഗന്യാസം … Read more