[తోటకాష్టకం] ᐈ Totakashtakam Lyrics In Telugu Pdf

Totakashtakam Ragam Telugu

విదితాఖిల శాస్త్ర సుధా జలధే
మహితోపనిషత్-కథితార్థ నిధే ।
హృదయే కలయే విమలం చరణం
భవ శంకర దేశిక మే శరణం ॥ 1 ॥

కరుణా వరుణాలయ పాలయ మాం
భవసాగర దుఃఖ విదూన హృదం ।
రచయాఖిల దర్శన తత్త్వవిదం
భవ శంకర దేశిక మే శరణం ॥ 2 ॥

భవతా జనతా సుహితా భవితా
నిజబోధ విచారణ చారుమతే ।
కలయేశ్వర జీవ వివేక విదం
భవ శంకర దేశిక మే శరణం ॥ 3 ॥

భవ ఎవ భవానితి మె నితరాం
సమజాయత చేతసి కౌతుకితా ।
మమ వారయ మోహ మహాజలధిం
భవ శంకర దేశిక మే శరణం ॥ 4 ॥

సుకృతేఽధికృతే బహుధా భవతో
భవితా సమదర్శన లాలసతా ।
అతి దీనమిమం పరిపాలయ మాం
భవ శంకర దేశిక మే శరణం ॥ 5 ॥

జగతీమవితుం కలితాకృతయో
విచరంతి మహామాహ సచ్ఛలతః ।
అహిమాంశురివాత్ర విభాసి గురో
భవ శంకర దేశిక మే శరణం ॥ 6 ॥

గురుపుంగవ పుంగవకేతన తే
సమతామయతాం న హి కోఽపి సుధీః ।
శరణాగత వత్సల తత్త్వనిధే
భవ శంకర దేశిక మే శరణం ॥ 7 ॥

విదితా న మయా విశదైక కలా
న చ కించన కాంచనమస్తి గురో ।
దృతమేవ విధేహి కృపాం సహజాం
భవ శంకర దేశిక మే శరణం ॥ 8 ॥

********

Leave a Comment